{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601263", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kansrijke landbouwmaatregelen voor schoner water op de kaart", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansrijke-landbouwmaatregelen-voor-schoner-water-op-de-kaart-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601263, "identifier": "mediaitem_601263", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansrijke-landbouwmaatregelen-voor-schoner-water-op-de-kaart-1.htm", "title": "Kansrijke landbouwmaatregelen voor schoner water op de kaart", "lead": "Het grond- en oppervlaktewater is in Nederland op veel plaatsen nog niet schoon genoeg. Om emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te beperken, zijn er diverse mogelijke maatregelen. Een online maatregelenkaart laat per perceel zien welke maatregelen het meest kansrijk zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/8/cid601263_shutterstock_113407870_akkers_luchtfoto_NL.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoewel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland de afgelopen decennia verbeterd is, is die op veel plekken nog niet op orde. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, zijn meer maatregelen nodig. In 2017 is er daarom door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een lijst met landbouwmaatregelen vastgesteld om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het water terug te dringen.<\/p>

Maatregelenkaart<\/h2>

Op deze BOOT-lijst<\/a> (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij) staan maar liefst 99 mogelijk maatregelen. Veel agrariërs ervaren deze lijst als een doolhof aan mogelijke maatregelen, meldt vakblad H2O. Omdat ook niet altijd duidelijk is welke maatregel effectief is, is die BOOT-lijst in het project 'Maatregel op de kaart' verwerkt in een landelijke maatregelenkaart. Die kaart geeft voor elk landbouwperceel in Nederland een lijst met mogelijk te nemen kansrijke maatregelen. In het artikel 'Maatregel op de Kaart<\/a>' gaat het vakblad uitvoerig in op deze kaart. Hoe is die tot stand gekomen? Wat kun je er mee?<\/p>" } , { "id": 18912016, "identifier": "element_18912016", "type": "text", "title": "Download artikel 'Maatregel op de kaart\"", "url": "https://edepot.wur.nl/512266", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Webviewer<\/h2>

Zo laat het artikel zien welke maatregen het meest kansrijk zijn voor een suikerbietenperceel op zandgrond. Op basis van specifieke kenmerken krijg je twee inspiratielijsten met kansrijke maatregelen: één voor schoner oppervlaktewater en één voor schoner grondwater.<\/p>

De maatregelenkaart is gemaakt met openbare data en is voor iedereen beschikbaar. Je kunt de kaart downloaden als shapefile of in een online webviewer bekijken. De maatregelenkaart wordt in 2020 in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit verder ontwikkeld.<\/p>" } , { "id": 18912018, "identifier": "element_18912018", "type": "text", "title": "Naar de online webviewer", "url": "https://maatregelen-op-de-kaart.nmi-agro.nl/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912022, "identifier": "element_18912022", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater<\/a>, artikel H2O januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018<\/a>, LTO Nederland 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deltaplan agrarisch waterbeheer: 'aan de keukentafel bereik je meer dan in de Kamer’<\/a>, artikel H2O 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912027, "identifier": "element_18912027", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Deltaplan Agrarisch Watebeheer<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "BOOT-lijst maatregelen agrarisch waterbeheer<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nutriëntenmaatregelen op de (perceels)kaart! <\/a>Kennisimpuls Waterkwaliteit 21 november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatregelen op de kaart<\/a>, online webviewer (openen in Firefox, of Chrome)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kaderrichtlijn Water, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912034", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599979", "title": "Kansenkaarten voor agrobiodiversiteit, klimaat en water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansenkaarten-voor-agrobiodiversiteit-klimaat-en-water-1.htm" }, "lead": "Een grondgebonden landbouw kan bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit en de biodversiteit. Daarnaast kun je door gerichte maatregelen werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Drie kansenkaarten laten zien welke mogelijkheden er zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/b/cid599979_east-frisia-1789831_640.jpg", "width": 640, "height": 434, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599687", "title": "Bodemkaart vrij beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemkaart-vrij-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "De Bodemkaart van Nederland is sinds begin juli voor iedereen vrij toegankelijk. Agrarisch ondernemers of natuurbeheerders kunnen de gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld precisielandbouw of inrichtingsplannen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/e/cid599687_Bodemkaart50004_6a181091_530x592.gif.png", "width": 530, "height": 592, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599865", "title": "Bodemkwaliteit inzetten voor waterbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemkwaliteit-inzetten-voor-waterbeheer-1.htm" }, "lead": "Met goed bodembeheer kun je bijdragen aan goed waterbeheer. Je kunt zo wateroverlast tegengaan, of zoetwatertekorten oplossen. Organische stof speelt daarin een belangrijke rol. Maar water heeft ook invloed op de bodem, zeker in het veenweidegebied.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/a/cid599865_shutterstock_13416214_wateroverlast_akkerbouw.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }