{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601457", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Inventarisatie export en verwerking dierlijke mest", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inventarisatie-export-en-verwerking-dierlijke-mest-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601457, "identifier": "mediaitem_601457", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inventarisatie-export-en-verwerking-dierlijke-mest-1.htm", "title": "Inventarisatie export en verwerking dierlijke mest", "lead": "Nederland voldoet aan de mestverwerkingsplicht die Nederlandse veehouders verplicht hun overtollige mest te laten verwerken. Veel van die verwerkte mest wordt gebruikt voor de export naar Frankrijk en Duitsland. Frankrijk wordt een steeds belangrijker afzetland, zo blijkt uit een landelijke inventarisatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/0/cid601457_shutterstock_3684058_drijfmest.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T15:47+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op 19 november presenteerde het Nederlands Centrum Mestverwaarding de rapportage van de jaarlijkse inventarisatie van export en verwerking van dierlijke mest<\/a>. Die inventarisatie wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV om marktinformatie te verzamelen en zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. Op 20 november werd die rapportage in een webinar<\/a> gepresenteerd. <\/p>

Fosfaat<\/h2>

Uit de inventarisatie van 2020 blijkt dat Nederland ruim aan de mestverwerkingsplicht voldoet. Overtollig stikstof en fosfaat wordt buiten Nederland afgezet. Zo is er in 2020 bijna 15 miljoen kilo fosfaat naar Frankrijk geexporteerd en 12,5 miljoen kilo naar Duitsland. Opvallend is de toename van de fosfaatexport naar Frankrijk. In 2019 was dat nog 13 miljoen kilo. De export van fosfaat naar Duitsland neemt juist af. De export van fosfaat naar Frankrijk laat een gestage groei zien in de periode 2015 tot en met 2019. Dat die fosfaatexport naar Frankrijk groeit, zou komen omdat daar meer verwerkte varkensmest naar toe gaat. <\/p>

Mestverwerking<\/h2>

Nederland telde vorig jaar 136 operationele mestverwerkingsinstallaties en 24 installaties waren in ontwikkeling, zo blijkt uit de rapportage. De capaciteit van de verwerkers bedraagt naar schatting 10 miljoen ton mest. Die capaciteit neemt vermoedelijk toe want een kwart van de mestverwerkende bedrijven heeft uitbreidingsplannen. In circa 60% van de gevallen betreft dit een uitbreiding in capaciteit. <\/p>" } , { "id": 18917874, "identifier": "element_18917874", "type": "text", "title": "Landelijke inventarisatie 2020", "url": "https://edepot.wur.nl/535344", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917878, "identifier": "element_18917878", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest<\/a>, rapportage 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landelijke inventarisatie 2019 export en verwerking dierlijke mest<\/a>, rapportage 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landelijke inventarisatie 2018 export en verwerking dierlijke mest<\/a>, rapportage 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Next Level Mestverwaarding Organisatie en ontwikkeling van de keten<\/a>, Wageningen Economic Research oktober 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917884, "identifier": "element_18917884", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM)<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest<\/a>, bericht NCM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest is enorm gewild bij Fransen,<\/a> bericht Nieuwe Oogst 20 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Next Level mestverwaarden<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Webinar Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2020<\/a>, 20 nvoember 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917891", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601152", "title": "Discussie over contouren mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-contouren-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "Grondgebondenheid, mestverwerking en een gebiedsgerichte aanpak vormen de kern van het nieuwe mestbeleid in de plannen van de minister van LNV. Landbouworganisatie LTO is teleurgesteld. Er is te weinig aandacht voor bodembeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/7/cid601152_tractor-4990321_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600835", "title": "Rol van mest in kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rol-van-mest-in-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding is voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/7/cid600835_shutterstock_133363001_NL_bemesten_injecteren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601006", "title": "Sector-overstijgende aanpak mestoverschot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-overstijgende-aanpak-mestoverschot-1.htm" }, "lead": "De gezamenlijke veehouderijsector kan via mestbewerking en voermaatregelen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie. Maar dan is het wel belangrijk dat de overheid langdurige zekerheid verschaft over het mestbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/2/cid601006_mestinjecteren.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600366", "title": "Fosfaatmeststof uit rundermest na mestraffinage", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Fosfaatmeststof-uit-rundermest-na-mestraffinage-1.htm" }, "lead": "Door mest te bewerken: scheiden en raffineren kun je er hoogwaardige grondstoffen uithalen zoals fosfaatmeststoffen. Er is in principe voldoende fosfaat uit dierlijke mest beschikbaar om fosfaat uit kunstmest te vervangen, constateert lector Van Kasteren tijdens een inspiratiesessie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/9/cid600366_shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }