{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601222", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Hoe duurzaam is biomassa?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-duurzaam-is-biomassa-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601222, "identifier": "mediaitem_601222", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-duurzaam-is-biomassa-1.htm", "title": "Hoe duurzaam is biomassa?", "lead": "Als Nederland de klimaatdoelen wil halen dan kan het kabinet waarschijnlijk niet om biomassa heen. Maar op puur wetenschappelijke grond is niet te zeggen hoe duurzaam biomassa is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/a/cid601222_Web%252072%2520DPI-shutterstock_65872678_biogas_hout.jpg", "width": 731, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-13T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Over het gebruik van biomassa is al jaren een discussie. Tegenstanders van biomassa zien bossen verdwijnen. Voorstanders zien biomassa als een duurzame oplossing, omdat het een hernieuwbare energiebronnen betreft. Hoe duurzaam biomassa is, hangt af van het perspectief dat wordt gehanteerd.<\/p>

Biomassa<\/em><\/h2>

Biomassa is biologisch materiaal, zoals hout, voedselresten en mest. Het kan een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Biomassa is verantwoordelijk voor ruim 60% van de duurzame energie in Nederland. Toch lopen de opvattingen in de maatschappij over het gebruik van biomassa uiteen. <\/p>

Het kabinet wil graag duidelijkheid over welke rol biomassa kan spelen in een duurzame economie. Om deze vraag te beantwoorden, is het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) gevraagd een onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het rapport 'Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa<\/a>'. Het PBL heeft partijen met zienswijzen uit verschillende hoeken betrokken bij het onderzoek. Alle stakeholders zijn het erover eens dat de klimaatdoelen gehaald moeten worden. Ook vinden ze allemaal dat er zorgvuldig met landgebruik en de bodem moet worden omgegaan.<\/p>

Biodiversiteit<\/h2>

Uit het rapport blijkt dat Nederland waarschijnlijk niet om biomassa heen kan. Maar het gebruik van biomassa kan wel zorgen voor een verlies van biodiversiteit. Het kabinet zal een afweging moeten maken tussen het tegengaan van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Daarnaast is het belangrijk dat de bodem vruchtbaar en gezond blijft. <\/p>

Wereldwijd en in de Europese Unie zijn er grote oppervlaktes landbouwgronden die niet of nauwelijks gebruikt worden. Er wordt al veel onderzoek gedaan naar de vraag of deze gronden voor biomassateelt gebruikt kunnen worden en welke gewassen daarvoor het meest geschikt zouden zijn. Biodiversiteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het telen van meerjarige energiegewassen – zoals olifantsgras en wilgen - zou tot een verbetering van de koolstofvastlegging kunnen leiden. <\/p>

Luchtkwaliteit en gezondheidseffecten<\/strong><\/h2>

Een andere conclusie in het rapport is dat bij het gebruik van biomassa de luchtkwaliteit en gezondheidseffecten meegenomen moeten worden door het kabinet. Directe verbranding van biomassa in moderne installaties lijkt een gering effect te hebben op de luchtkwaliteit. Vervanging van oudere kachels en ketels kan leiden tot een aanzienlijke verbetering.<\/p>

Wetgeving<\/strong><\/h2>

Aan biomassa die we importeren kan Nederland waarschijnlijk geen scherpere eisen stellen dan de eisen die de Europese Unie hanteert. De Europese Unie zal moeten kijken naar eventuele aanscherping en handhaving van de huidige wetgeving. Bij de wetgeving moet een balans worden gezocht tussen fraudebestendigheid en uitvoerbaarheid. <\/p>

Ook het maken van afspraken over harde limieten voor de hoeveelheid biomassa die Nederland mag gebruiken is lastig, zo blijkt uit het rapport. Wel maakt het rapport duidelijk dat Nederland naast de productie van biomassa ook moet inzetten op de productie van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen op basis van duurzame elektriciteit. <\/p>" } , { "id": 18910899, "identifier": "element_18910899", "type": "text", "title": "Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. Rapport PBL", "url": "https://edepot.wur.nl/521594", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910903, "identifier": "element_18910903", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa<\/a> Rapport PBL, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Routekaart Biomassa Cascadering & Maximaal hergebruik van koolstof uit biomassa <\/a>, rapport VNCI, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap <\/a> Rapport Wageningen Environmental Researc, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910908, "identifier": "element_18910908", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa<\/a> Website PBL", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het ontstaan en de inrichting van Nederland<\/a> Schooltv,", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910913", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600784", "title": "Alleen duurzaam geproduceerd hout geschikt als energiebron", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alleen-duurzaam-geproduceerd-hout-geschikt-als-energiebron-1.htm" }, "lead": "Hout is geschikt voor de opwekking van hernieuwbare energie, vindt Stichting Probos. Maar dan moet hout wel binnen een duidelijk duurzaamheidskader geproduceerd, verwerkt en benut worden. Grootschalige inzet van houtpellets in kolencentrales is minder wenselijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/0/cid600784_shutterstock_104807156_boomstammen_houtkap.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600742", "title": "Tien jaar energietransitie in land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-jaar-energietransitie-in-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "Sinds 2008 werken de agrosectoren aan een schone en energiezuinige bedrijfsvoering. In tien jaar is veel bereikt. Zo gebruikte de glastuinbouw in 2016 59% minder brandstof dan in 1990. En wekken andere sectoren 80% van hun energieverbruik op door hernieuwbare energie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/c/cid600742_Web%252072%2520DPI-shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600658", "title": "Koolstofvastlegging in de natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koolstofvastlegging-in-de-natuur-1.htm" }, "lead": "Vegetaties kunnen het broeikasgas CO₂ uit de atmosfeer vastleggen en opslaan. Ondanks kap van bomen leggen Nederlandse bossen jaarlijks nog zo'n 3 ton koolstof per hectare vast, zo blijkt uit een onderzoeksrapport.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/8/cid600658_shutterstock_9736897_bos_bomen.jpg", "width": 758, "height": 548, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600334", "title": "Contouren klimaatakkoord landbouw en landgebruik", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Contouren-klimaatakkoord-landbouw-en-landgebruik-1.htm" }, "lead": "De hoofdlijnen van het klimaatakkoord voorziet voor landbouw, bosbouw en natuur een besparing van 3,5 Mton CO₂-equivalenten. Er zijn wel mogelijkheden, maar er blijven ook nog veel vragen open.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/7/cid600334_meadow-3469802_640.jpg", "width": 640, "height": 414, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600259", "title": "Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-beschikbaarheid-houtige-biomassa-voor-duurzame-energie-1.htm" }, "lead": "Houtige biomassa die vrijkomt bij het onderhoud van landschappelijke beplantingen, wordt steeds vaker ingezet voor duurzame energieproductie. Dit is vaak regionaal georganiseerd. Omdat de vraag naar biomassa groeit zal er op termijn niet genoeg beschikbaar zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/c/cid600259_shutterstock_54221917_biobrandstof_opslag.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }