{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601448", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Het water moet schoner", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601448, "identifier": "mediaitem_601448", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm", "title": "Het water moet schoner", "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater schoner moet. Door verschillende inspanningen is het water ook wel schoner geworden, maar het is nog niet genoeg, zo is te lezen in een reeks van drie artikelen in vakblad 'De Waterspiegel'<\/a>. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater staat onder druk, zegt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. Hij ziet vooral een probleem door mest en bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de landbouw.<\/p>

Ongewenste stoffen<\/h2>

Roy Tummers van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) noemt andere problemen: zo neemt de hoeveelheid zoet water af door onder andere de klimaatveranderingen en verzilting. Daarnaast zitten er te veel ongewenste stoffen in het water, zoals geneesmiddelenresten, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Claude van Dongen van LTO Nederland zegt dat boeren, als gebruikers van oppervlaktewater en grondwater, zelf ook belang hebben bij schoon water. Maar tegelijkertijd zorgen ze ook voor verslechtering door uit- en afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Boeren hebben daarom een complexe verhouding met waterkwaliteit.<\/p>

Tummers ziet dat de KRW effect heeft, want het water wordt schoner. De KRW heeft bovendien gezorgd voor een toenemend bewustzijn van het belang van goed water, ook bij boeren, aldus Claude Van Dongen. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer<\/a>, dat door de agrarische sector is geïnitieerd, zijn veel maatregelen genomen. Veel boeren kijken hoe ze bedrijfsprocessen kunnen verbeteren zodat emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen verminderen. Hij benadrukt dat die maatregelen wel bedrijfsmatig verantwoord moeten zijn.<\/p>

Riooloverstort<\/h2>

Van Tilburg van Natuur & Milieu vindt dat de landbouw schoner moet produceren. Waterkwaliteit moet in het landbouwbeleid worden meegenomen zodat milieuschade wordt beprijsd. Hij denkt dat je zo voor je biologische landbouw of kringlooplandbouw een goed verdienmodel kunt creëren. Van Tilburg maakt zich zorgen over de waterkwaliteit. Een derde van het Nederlandse oppervlaktewater wordt helemaal niet gemonitord, zegt hij. En de de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW-wateren, die wel worden gemeten, voldoet maar voor 1% aan de waterkwaliteitsrichtlijnen.<\/p>

Een zorg die door alle drie zegslieden wordt gedeeld is de verontreiniging door ongecontroleerde riooloverstorten. Van Tilburg denkt dat gemeenten veel kunnen doen door bebouwde gebieden meer klimaatbestendig te maken, hemelwaterstromen af te koppelen van het riool en te zorgen voor minder verharding. Voor boeren is een riooloverstort een probleem, zegt Van Dongen. Als er rioolwater ongezuiverd gespuid wordt in het oppervlaktewater (bij grote hoosbuien), kan dat water niet worden gebruikt voor beregening of als drinkwater voor vee: \"Met het oog op de klimaatverandering en de grotere extremen in neerslag is het belangrijk dat hier een oplossing voor wordt gevonden.\"<\/p>" } , { "id": 18917575, "identifier": "element_18917575", "type": "text", "title": "Artikelenreeks in 'De Waterspiegel'", "url": "https://edepot.wur.nl/512484", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917579, "identifier": "element_18917579", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " ‘Kwaliteit Nederlandse wateren zwaar onder druk’, ‘Diffuse verontreinigingen zijn belangrijkste knelpunt’ en ‘De KRW-norm is voor ons niet heilig’<\/a> serie van drie artikelen in de Waterspiegel, december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater<\/a>, artikel H2O januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deltaplan agrarisch waterbeheer: 'aan de keukentafel bereik je meer dan in de Kamer’<\/a>, artikel H2O 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917584, "identifier": "element_18917584", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kaderrichtlijn Water, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deltaplan Agrarisch Waterbeheer<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917588", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601136", "title": "Voor schoon drinkwater is duurzame gewasbescherming hard nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-schoon-drinkwater-is-duurzame-gewasbescherming-hard-nodig-1.htm" }, "lead": "Bij innamepunten voor drinkwater worden nog steeds resten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, soms in normoverschrijdende concentraties. Daarom is verduurzaming van gewasbescherming hard nodig, vindt Vewin. In 2030 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar drinkwaterbronnen zijn teruggedrongen tot nagenoeg nul.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/0/cid601136_maize-839470_1920.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601263", "title": "Kansrijke landbouwmaatregelen voor schoner water op de kaart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansrijke-landbouwmaatregelen-voor-schoner-water-op-de-kaart-1.htm" }, "lead": "Het grond- en oppervlaktewater is in Nederland op veel plaatsen nog niet schoon genoeg. Om emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te beperken, zijn er diverse mogelijke maatregelen. Een online maatregelenkaart laat per perceel zien welke maatregelen het meest kansrijk zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/8/cid601263_shutterstock_113407870_akkers_luchtfoto_NL.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601219", "title": "Vernieuwde aanpak voor betere meting waterkwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-aanpak-voor-betere-meting-waterkwaliteit-1.htm" }, "lead": "We gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen. Veel van die stoffen komen in ons oppervlaktewater terecht. Met de Ecologische Sleutel factor Toxiciteit wordt het mogelijk veel meer stoffen te meten dan de 150 verontreinigende stoffen die nu gemeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid601219_shutterstock_1214465_NL_brug_kanaal.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600614", "title": "Beperkte milieurisico's van diergeneesmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-milieurisicos-van-diergeneesmiddelen-1.htm" }, "lead": "Diergeneesmiddelen uit de veehouderij kunnen via mest uitspoelen naar bodem en oppervlaktewater. Sommige middelen kunnen zorgen voor milieurisico's, maar in vergelijking met humane geneesmiddelen lijken die risico's beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/9/cid600614_shutterstock_50468113_NL_koeien_weiland.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }