{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600983", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Heldere regelgeving mestbeleid hard nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heldere-regelgeving-mestbeleid-hard-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600983, "identifier": "mediaitem_600983", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heldere-regelgeving-mestbeleid-hard-nodig-1.htm", "title": "Heldere regelgeving mestbeleid hard nodig", "lead": "Nadat in 2015 melkquota afschaft werden, konden melkveehouders uitbreiden. Toen bleek dat Europese mestnormen overschreden werden, is een opeenstapeling van wet- en regelgeving ontstaan. Juist deze opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan een oplossing, aldusde Algemene Rekenkamer. De rekenkamer pleit voor nieuwe heldere en transparante regelgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/6/cid600983_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Na afschaffing van de melkquota in 2015 mochten melkveehouders zoveel melk produceren als ze wilden. Kabinet en kamer kozen de lijn: groeien mag, zolang de veehouders de mest op eigen land uitrijden of naar de mestverwerking brengen. Daarbij werd erop vertrouwd dat dit mogelijk was binnen de Europese normen. Maar als snel werd duidelijk dat dit niet zo was. In 2015 en 2016 zat Nederland boven de EU-norm voor fosfaat- en ammoniakuitstoot en in 2017 boven de norm voor ammoniak- en stikstofuitstoot. Vanaf dat moment ontstond er een 'opeenstapeling van wet- en regelgeving', aldus de Algemene Rekenkamer.<\/p>

Opeenstapeling van regels<\/h2>

Regels werden aangepast en uitgebreid. Het gevolg was dat handhaving en zicht op het halen van de normen in de verdrukking kwamen. De opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan een oplossing, zo schrijft de Rekenkamer in het onderzoeksrapport 'Aanpak mestvervuiling veehouderij<\/a>'.<\/p>

De opstellers van het rapport concluderen dat het verduurzamen van de veehouderij een hardnekkig probleem blijkt te zijn, waardoor de belasting op de natuur hoog blijft. Ook voor de veehouders zelf is de normoverschrijding riskant. Zo lang Nederland voldoet aan de normen mogen 18.000 agrarische bedrijven gebruik maken van derogatie. Ze mogen meer mest uitrijden dan bedrijven in veel andere EU-lidstaten. Zou die uitzonderingspositie vervallen, dan stijgen de kosten voor mestverwerking voor bijna de helft van de veehouders.<\/p>

Aanbevelingen<\/h2>

In het rapport komt de Rekenkamer met een aantal aanbevelingen: De ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) moeten het patroon van voortdurend aanpassen van bestaande regelgeving en het steeds invoeren van nieuwe regelgeving doorbreken. De samenhang en de onderbouwing van wet- en regelgeving moet bovendien transparanter.<\/p>

De opstellers van het rapport vinden dat de overheid heldere normen voor langere tijd moet vaststellen. Frauderen of het niet naleven van de normen moet lastiger worden.<\/p>

Minister Schouten onderschrijft dat de wet- en regelgeving rondom uitstoot en mest ingewikkeld is. Zij is daarom gestart met een herbezinning op het mestbeleid. Volgens de minister liggen de uitstootnormen in het mestbeleid al voor langere tijd vast, maar de uitstootnormen van ammoniak en fijnstof uit stallen moeten regelmatig worden aangepast aan technologische ontwikkelingen.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903513, "identifier": "element_18903513", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Aanpak mestvervuiling veehouderij Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019<\/a>, rapport Algemene rekenkamer juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanpak mestvervuiling veehouderij<\/a>, video Algemen rekenkamer, juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herbezinning Mestbeleid: startbijeenkomst 12 dec 2018<\/a> Infographic", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanpak herbezinning mestbeleid<\/a>, Kamerbrief Minister Schouten, 23 oktober 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903520, "identifier": "element_18903520", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Aanpak mestvervuiling veehouderij, Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019<\/a>, bericht Rekenkamer juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herbezinning mestbeleid<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest en Milieu Veehouderij, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18903525", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600935", "title": "Herbezinning mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Herbezinning-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "De rijksoverheid wil naar een ander, beter en eenvoudiger mestbeleid. Dat herziene beleid moet minder regeldruk opleveren voor ondernemers, maar ook leiden tot een betere waterkwaliteit, een betere bodemgezondheid en de mogelijkheid om kringlooplandbouw te realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/cid600935_shutterstock_264467135_tracktor_zaaien.jpg", "width": 1000, "height": 587, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600906", "title": "Contouren voor een nieuw mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Contouren-voor-een-nieuw-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "Minister Schouten wil naar een ander, robuust en meer eenvoudig mestbeleid. Dat beleid moet minder fraudeprikkels bevatten en zorgen voor een betere benutting van meststoffen. Kringlooplandbouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/5/8/cid600906_shutterstock_129609947_mest_veld.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601006", "title": "Sector-overstijgende aanpak mestoverschot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-overstijgende-aanpak-mestoverschot-1.htm" }, "lead": "De gezamenlijke veehouderijsector kan via mestbewerking en voermaatregelen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie. Maar dan is het wel belangrijk dat de overheid langdurige zekerheid verschaft over het mestbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/2/cid601006_mestinjecteren.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }