{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601149", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Handvatten voor klimaatbestendige landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-klimaatbestendige-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601149, "identifier": "mediaitem_601149", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-klimaatbestendige-landbouw-1.htm", "title": "Handvatten voor klimaatbestendige landbouw", "lead": "Boeren krijgen te maken met een veranderend klimaat. Hitte, droogte, wateroverlast, verzilting en ziekten en plagen kunnen een bedreiging vormen. Er zijn verschillende manieren om er op in te spelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/0/cid601149_shutterstock_18386260_uitdrogen_misoogst.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Droge hete zomers zoals in 2018 en 2019 zullen in de toekomst mogelijk vaker voorkomen, denkt het KNMI. En ook de risico's op extreem weer met zware regenval worden groter. Hoe kan de landbouw daar op inspelen? Het artikel 'Hoe klimaatslimme landbouw boeren weerbaar maak<\/a>t' in het -magazine 'Wageningen Climate Solutions' geeft een overzicht van mogelijkheden.<\/p>

Wateroverlast<\/h2>

Droogte vormt een bedreiging voor de landbouw. Met name in de kuststrook van Nederland, waar door droogte ook verzilting van de bodem een probleem kan worden. Tot voor kort werd gedacht dat de stijgende zeespiegel pas op langere termijn tot verzilting zou leiden, maar de zomer van 2018 liet zien dat verzilting in één droge zomer al tot problemen leidt. Zo heeft de fruitteelt in Zeeland er veel onder geleden.<\/p>

Klimaatverandering kan door extreme regenval ook leiden tot wateroverlast. Dat is bijvoorbeeld een probleem voor aardappelen die snel kunnen wegrotten. Om water sneller af te voeren, graven boeren soms greppels, maar dat kan ook weer leiden tot hogere emissies van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Het is daarom zinvol om te werken aan maatregelen die de infiltratiecapaciteit en het watervasthoudend vermogen van landbouwgrond verbeteren.<\/p>

Strokenteelt<\/h2>

Door klimaatverandering kunnen boeren te maken krijgen met ziekten en plagen die tot voor kort in zuidelijke landen voor problemen zorgden. Zo wordt het aardappelvirus Y nu al vaker gevonden. Dat probleem is oplosbaar zo lang er effectieve gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, maar de toelating van veel middelen wordt beperkt.<\/p>

Een oplossingsrichting is de strokenteelt, zoals die nu op experimentele basis plaatsvindt in Zuidelijk Flevoland. Gewassen worden onderling afgewisseld in stroken. Zodoende wordt het risico op verspreiding van ziekten en plagen verminderd. <\/p>

Risicospreiding<\/h2>

Klimaatverandering zal ook invloed hebben op het financiële resultaat van teelten. In een studie is gekeken naar het effect van klimaatverandering op de teelt van aardappelen, maïs, prei, gras, peren, lelies, beuken en linden. Uit die studie blijkt dat je de gevolgen van klimaatverandering vaak wel kunt opvangen met maatregelen als een hagelnet of irrigatiesysteem, maar dat ze soms duur zijn. Dergelijke maatregelen hebben alleen zin als de teelt voldoende rendement oplevert.<\/p>" } , { "id": 18908735, "identifier": "element_18908735", "type": "text", "title": "Lees het artikel over klimaatslimme landbouw", "url": "https://magazines.wur.nl/climate-solutions-nl/klimaatslimme-landbouw/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De financiële kwetsbaarheid van bedrijven kun je beperken door risicospreiding. Specialisatie en centralisatie leiden tot kwetsbaarheid. Je kunt als boer zorgen voor mee diversiteit in je gewaskeuze, of kiezen voor percelen die verder uit elkaar liggen. Maar ook in de hele keten kun je aan risicospreiding doen. Een conservenfabrikant kan bijvoorbeeld het inkooprisico spreiden door in te kopen bij telers uit meerdere landen, zoals Frankrijk, België of Duitsland.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908739, "identifier": "element_18908739", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe klimaatslimme landbouw boeren weerbaar maakt<\/a>, artikel Wageningen Climate Solutions 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strokenteelt in de proeftuin<\/a> KennisOnline in Beeld 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Strokenteelt klaar voor de praktijk’<\/a> artikel Ekoland mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Nederlandse landbouw en het klimaat : in opdracht van het ministerie van Economische Zaken<\/a>, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908745, "identifier": "element_18908745", "type": "text", "title": "Dossier droogte", "url": "", "html": "" } , { "id": 18908747, "identifier": "element_18908747", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier klimaatslimme landbouw<\/a>, Wageningen University &Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908752", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600857", "title": "Meer kennis over verzilting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-verzilting-1.htm" }, "lead": "Door verschillende processen treedt in lager gelegen gebieden langs de Nederlandse kust verzilting op. Het grondwater wordt zouter. Voor zowel de landbouw als de natuur wordt die verzilting als bedreiging gezien. In drie artikelen vraagt het vakblad 'Stromingen' aandacht voor dit probleem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/7/cid600857_reed-3166428_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600256", "title": "Strokenteelt voor een weerbaar gewas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strokenteelt-voor-een-weerbaar-gewas-1.htm" }, "lead": "Door gewassen in stroken te telen kun je de ziektedruk verminderen. Bovendien is strokenteelt goed voor de bodemdiversiteit. Een video van Kennisonline laat zien dat strokenteelt perspectief biedt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/1/cid600256_5bab9671-a166-426f-abc7-6d649f5413bb_9_48675b99_490x330.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601349", "title": "Veehouderij met klimaatvriendelijke koe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veehouderij-met-klimaatvriendelijke-koe-1.htm" }, "lead": "Koeien stoten veel broeikasgassen zoals methaan uit. Fokken, voeraanpassingen en gerichte mestafvoer kunnen bijdragen aan een halvering van de uitstoot door koeien. Maar duurzame veehouderij vraagt om meer verandering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/f/cid601349_koeien.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }