{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601094", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "GLB moet boeren uitdagen voor een toekomstbestendige landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/GLB-moet-boeren-uitdagen-voor-een-toekomstbestendige-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601094, "identifier": "mediaitem_601094", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/GLB-moet-boeren-uitdagen-voor-een-toekomstbestendige-landbouw-1.htm", "title": "GLB moet boeren uitdagen voor een toekomstbestendige landbouw", "lead": "Het zou mooi zijn dat je de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunt gebruiken om boeren uit te dagen voor een andere manier van landbouw, zegt Alex Datema van Boerennatuur in een video van RVO. Het GLB moet bijdragen aan verduurzaming van de landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/b/cid601094_shutterstock_4537594_graan_harvest.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De beleidsronde van het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) loopt van 2014 tot 2020. Vanaf 2021 zal een nieuwe beleidsronde ingaan. Over dat nieuwe beleid wordt nu hard gewerkt. In verschillende pilots wordt gekeken wat het effect is van verschillende stimuleringsmaatregelen op verduurzaming van de landbouw.<\/p>

Inkomenssteun<\/h2>

Het GLB heeft drie doelen, zo legt programmamanager Ad Tabak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit: boereninkomen, bescherming van milieu en biodiversiteit en plattelandsontwikkeling. Omdat boeren voedsel produceren voor de burgers van Europa hebben ze een goed inkomen nodig. Inkomenssteun blijft nodig. Daarnaast moet het GLB bijdragen aan bescherming van milieu, biodiversiteit en bijdragen aan de klimaatopgaven. En er is steun nodig voor plattelandsontwikkeling zodat landbouwbedrijven een bijdrage kunnen leveren aan een vitaal platteland.<\/p>

Maatschappelijke opgaven<\/h2>

Alex Datema, voorzitten van BoerenNatuur is betrokken bij de uitwerking van het nieuwe GLB. Hij hoopt dat het GLB bij kan dragen aan de ontwikkeling van een andere vorm van landbouw, een landbouw die past binnen het Nederlandse landschap en de schaal van Nederland. Een verdere intensivering past daar niet bij.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "De maatschappij vraagt steeds meer van de landbouw, zo legt Datema uit. Naast de primaire taak, voedselproductie, moet de landbouw ook inspelen op andere maatschappelijke vragen: landschapsbeheer, behoud van biodiversiteit. 'We moeten niet alleen voedsel produceren maar ook grutto's laten broeden.' 'Het zou mooi zijn,' zo vervolgt hij, 'wanneer je de bijdragen vanuit het GLB kunt gebruiken voor maatschappelijke vragen.' Volgens Datema moet je minder geld uittrekken voor hectarepremies en meer voor ecosysteemdiensten.<\/p>

Ondernemersvrijheid<\/h2>

Het GLB is een subsidie-instrument dat boeren moet verleiden om in te zetten op een toekomstbestendige landbouw, zegt Tabak. Datema vindt dat je boeren zelf moet uitdagen nieuwe maatregelen te nemen. Boeren zijn gehecht aan ondernemersvrijheid. Je moet niet voorschrijven hoe ze het moeten doen. Als je ze ruimte biedt, uitdaagt en dat combineert met een puntensysteem, kunnen ze enthousiast worden. De vraag blijft hoe je dat in het nieuwe GLB organiseert. Hoeveel zelfsturing kunnen boeren hanteren? Hoe hou je controle? <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907093, "identifier": "element_18907093", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Publieke belangen en deherziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in Nederland : een welvaartstheoretisch perspectief<\/a>, rapport PBL Planbureau voor de Leefomgeving, november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "GLB door de tijd heen<\/a>, artikel Binder 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maak zelf gemeenschappelijk landbouwbeleid<\/a>, artikel Binder 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "GLB na 2020 moet voldoen aan negen verwachtingen<\/a>, artikel Boer & Tuinder, februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "GLB: op naar 2020<\/a>, artikel Iris Bouwers in Binder, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat<\/a>, rapport Louis Bolk Instituut september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907101, "identifier": "element_18907101", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen<\/a>, YouTube Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 22 juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gemeenschappelijk landbouwbeleid<\/a>, RVO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Europees Landbouwbeleid<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907106", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601010", "title": "Landschap verdient volwaardige plek in beleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landschap-verdient-volwaardige-plek-in-beleid-1.htm" }, "lead": "Door diverse ontwikkelingen is het landschap de afgelopen dertig jaar sterk veranderd. Maar ook toekomstige ruimteclaims zullen nog meer gevolgen hebben voor het landschap. Daarom pleit het Planbureau voor de Leefomgeving voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/9/cid601010_DPI-shutterstock_11667034_dijk_knotwilg.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600969", "title": "Jonge boeren en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-en-het-Gemeenschappelijk-Landbouwbeleid-na-2020-1.htm" }, "lead": "Iris Bouwers, jonge boerin in Zeewolde, hield de laatste inspiratiesessie bij Aeres Hogeschool Dronten. Onderwerp: de uitdagingen voor het GLB na 2020 en de rol van jonge boeren daarin.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600369", "title": "Effecten vernieuwd GLB op duurzaamheid en inkomen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Effecten-vernieuwd-GLB-op-duurzaamheid-en-inkomen-1.htm" }, "lead": "Door slimme keuzes te maken in het het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, dat vanaf 2021 ingaat en loopt tot 2027, kun je 20% van de doelen op het gebied van klimaat, bodem en biodiversiteit halen. Die keuzes hebben ook invloed op het inkomen van agrarisch ondernemers.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2018-10-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601317", "title": "Tweedeling binnen melkveehouderij over verduurzaming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tweedeling-binnen-melkveehouderij-over-verduurzaming-1.htm" }, "lead": "Een grote groep melkveehouders zoekt naar mogelijkheden voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar er is ook een groep die niet gelooft in verduurzaming. Er lijkt een tweedeling te ontstaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/7/cid601317_jenny-hill-qysVTP1OONk-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }