{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601441", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Financiële prikkels voor natuurinclusieve landbouw zijn nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Financiele-prikkels-voor-natuurinclusieve-landbouw-zijn-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601441, "identifier": "mediaitem_601441", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Financiele-prikkels-voor-natuurinclusieve-landbouw-zijn-nodig-1.htm", "title": "Financiële prikkels voor natuurinclusieve landbouw zijn nodig", "lead": "Ongeveer de helft van de agrarisch ondernemers heeft een of meer maatregelen genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Een klein deel heeft natuurinclusiviteit vergaand doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Voor opschaling van natuurinclusieve landbouw zijn slimme financiële prikkels nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/0/cid601441_179129254.jpg", "width": 1024, "height": 622, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse landbouw moet natuurinclusiever worden, vindt de overheid. In een kamerbrief van 2017<\/a> wordt natuurinclusieve landbouw omschreven als een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie, waabij gebruik gemaakt wordt van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Een transitie richting natuurinclusieve landbouw lukt alleen als boeren dat zelf willen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in twee onderzoeken verkend wat boeren willen: Hoeveel boeren bewegen zich naar natuurinclusieve landbouw? En wat is er voor nodig om tot een opschaling van natuurinclusieve landbouw te komen?<\/p>

Natuurinclusieve bedrijfsvoering<\/h2>

Uit het rapport ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?<\/a>’, waarvoor ruim 1100 agrarisch ondernemers zijn geënquêteerd, blijkt dat ruim de helft van de respondenten meerdere maatregelen hebben genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Ze passen extra weidegang toe, zaaien bloeiende akkerranden in of gebruiken groenbemesters. Maar natuurinclusiviteit is in veel gevallen beperkt tot de marges van het bedrijf. Niet meer dan 18% van de geënquêteerden heeft natuurinclusiviteit doorgevoerd op meer dan helft van het bedrijf. <\/p>

Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen sectoren. Veel melkveehouders experimenteren al met natuurinclusieve maatregelen waarbij ze gestimuleerd worden door rentekortingen, gunstige leningsvoorwaarden of een meerprijs voor natuurinclusief geproduceerde producten. In de akkerbouwsector zijn die mogelijkheden er minder. Bovendien lijken de gederfde inkomsten in de akkerbouw bij een extensievere vorm van landgebruik hoger te zijn, aldus het rapport.<\/p>

Financiële prikkels<\/h2>

Uit het rapport blijkt dat als je de natuurinclusieve landbouw verder opschalen een combinatie van financiële prikkels gewenst is. Dat kan bijvoorbeeld door een combinatie van rentekortingen, meerprijzen of vergoedingen uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). <\/p>

Boeren die nu al iets doen aan natuurinclusieve maatregelen, zijn eerder bereid een stapje meer te doen. Om andere boeren mee te krijgen is het nodig dat kennis over deze vorm van landbouw beter verspreid wordt. En er moet meer aandacht zijn voor de onzekerheden waarmee de omschakeling naar dit type landbouw gepaard gaat, denk aan het verdienmodel. Naast financiële prikkels is zekerheid in beleid nodig. <\/p>" } , { "id": 18917333, "identifier": "element_18917333", "type": "text", "title": "Download onderzoeksrapport", "url": "https://edepot.wur.nl/516548", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917337, "identifier": "element_18917337", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Natuurinclusieve landbouw:wat beweegt boeren? Het effect van financiële prikkels en gedragsfactoren op de investerings­bereidheid van agrariërs<\/a> Rapport Planbureau voor de Leefomgeving 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw: rapportage eerste fase: beschrijvende analyse vragenlijst<\/a>, rapport Planbureau voor de Leefomgeving 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw<\/a>, WUR, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis<\/a>, rapport Wageningen University & Research, Aequator Groen en Ruimte, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren in Beweging, Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen<\/a>, brochure Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief Natuurinclusieve landbouw<\/a>, Ministerie EZ 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917345, "identifier": "element_18917345", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18917348", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600708", "title": "Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/e/cid600708_farmer-657343_1920.jpg", "width": 800, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600842", "title": "Vooral behoefte aan bedrijfseconomische kennis over natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vooral-behoefte-aan-bedrijfseconomische-kennis-over-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Vanuit de praktijk is er steeds meer interesse in natuurinclusieve landbouw. Agrariërs hebben vooral behoefte aan bedrijfseconomische kennis of praktische voorbeelden, maar die kennis is maar beperkt beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/b/cid600842_agricultural-machine-1918989_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600702", "title": "Andere verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Andere-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Wil je de omslag naar kringlooplandbouw kunnen maken, dan zijn er andere verdienmodellen nodig. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor producten. Maar wil dat slagen, dan moet dat wel in Europees verband worden opgepakt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/c/cid600702_shutterstock_139815130_%2520cows_sunset.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-08T12:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600732", "title": "Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw als inspiratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toekomstbeelden-natuurinclusieve-landbouw-als-inspiratie-1.htm" }, "lead": "Omdat de roep vanuit de maatschappij om een meer duurzame landbouw steeds sterker wordt, groeit de belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. Maar de omvorming is soms lastig. Mogelijke toekomstbeelden als inspiratie kunnen helpen in de discussie over wat natuurinclusieve landbouw is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/4/cid600732_screenprint-website-wur.jpg", "width": 830, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }