{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600787", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Externe prikkels stimuleren boeren om koolstof in de bodem vast te leggen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Externe-prikkels-stimuleren-boeren-om-koolstof-in-de-bodem-vast-te-leggen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600787, "identifier": "mediaitem_600787", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Externe-prikkels-stimuleren-boeren-om-koolstof-in-de-bodem-vast-te-leggen-1.htm", "title": "Externe prikkels stimuleren boeren om koolstof in de bodem vast te leggen", "lead": "Om klimaatdoelstellingen te halen zou de landbouw in 2030 jaarlijks 0,5 tot 1,0 Mton CO₂-equivalenten moeten vastleggen door duurzaam bodemkoolstofbeheer. Akkerbouwers en melkveehouders staan hier positief tegenover, maar zien nog wel veel belemmeringen. Externe prikkels kunnen belemmeringen wegnemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/6/cid600787_shutterstock_22742791_tractor_ploegen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2015 tijdens de klimaattop in Parijs heeft de Nederlandse overheid een nationale klimaatdoelstelling geformuleerd. Om te zorgen dat de temperatuur op aarde met maximaal 2°C, maar nog liever met 1,5°C, stijgt, moet Nederland de CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met 49% verminderen. Voor landbouw en ander landgebruik houdt dit in dat per jaar 0,5 tot 1,0 Mton CO₂-equivalenten moet worden vastgelegd door een duurzaam beheer van land- en bodem.<\/p>

Bodemkoolstofbeheer<\/h2>

Er is al veel kennis over hoe CO₂ vast te leggen is in de bodem, maar de vraag is of agrarisch ondernemers weten hoe je koolstof in de bodem kunt vast leggen. Zijn ze bereid maatregelen te nemen? Wat zijn redenen om bepaalde maatregelen wel of niet te nemen? Dit zijn vragen die centraal stonden in een 'Verkennende studie naar prikkels voor gedragsverandering naar duurzaam bodemkoolstofbeheer<\/a>'. Onderzoekers voerden een literatuurstudie uit en hielden interviews met akkerbouwers en melkveehouders.<\/p>

Uit het onderzoek blijkt dat de acht geïnterviewde akkerbouwers en melkveehouders overwegend positief staan tegenover het beheren van bodemorganische stof om koolstof in de bodem vast te leggen. Maar een gebrek aan specifieke kennis gericht op de situatie op het eigen bedrijf lijkt een belangrijke belemmering om maatregelen te nemen.<\/p>

Onzekerheden<\/h2>

Hoewel de geïnterviewde boeren actieve informatieverzamelaars blijken te zijn, is er bij hen veel onzekerheid. Ze weten al veel, ze wisselen veel kennis en ervaringen uit, maar met al die kennis hebben ze nog geen garantie dat maatregelen ook op hun eigen bodem tot goede resultaten zullen leiden.<\/p>

De bodemsituatie is per bedrijf verschillend, de weersomstandigheden kunnen per seizoen sterk verschillen. Wil je weten of resultaten betrouwbaar zijn, dan zou je een experiment meerdere jaren moeten uitvoeren. Dat is tijdrovend en voor boeren een obstakel om te beginnen aan bodemkoolstofbeheer. Andere onzekerheden zijn bijvoorbeeld onzekerheid of de maatregelen wettelijk wel zijn toegestaan en onzekerheid over het effect op bijvoorbeeld onkruiddruk.<\/p>

Prikkels<\/h2>

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat externe prikkels wel kunnen zorgen dat belemmeringen weggenomen worden. Je kunt denken institutionele ruimte om experimenten uit te kunnen uitvoeren. Je zou daarbij gebruik kunnen maken van een kennisnetwerk waarin boeren samen leren en ervaringen uitwisselen. Een financiële beloning helpt ook om belemmeringen weg te nemen. De geïnterviewde boeren merken daarbij op dat het dan geen uitgestelde beloning moet zijn, of een beloning waarbij de hoogte afhangt van het het effect van de maatregelen. <\/p>" } , { "id": 18898296, "identifier": "element_18898296", "type": "text", "title": "Download het onderzoeksrapport", "url": "https://edepot.wur.nl/497344", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898300, "identifier": "element_18898300", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Verkennende studie naar prikkels voor gedragsverandering naar duurzaam bodemkoolstofbeheer, Een literatuurstudie en acht interviews met akkerbouwers en melkveehouders<\/a> rapport Wageningen Economic Research juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienen aan koolstofopslag<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Klimaatmaatregelen landbouw hebben verdienmodel nodig’<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden<\/a>, artikel Wageningen World 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18898306, "identifier": "element_18898306", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Klimaatbeleid<\/a>, Reijksoverheid", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18898309", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600759", "title": "Minder broeikasgas in de melkveehouderij is mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-broeikasgas-in-de-melkveehouderij-is-mogelijk-1.htm" }, "lead": "De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfssyteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/b/cid600759_148415270.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600661", "title": "Verdienmodel nodig voor CO₂-opslag in de bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verdienmodel-nodig-voor-CO2-opslag-in-de-bodem-1.htm" }, "lead": "Akkerbouwers zijn in staat om via teeltmaatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door CO₂ in de bodem op te slaan. Maar dan is er wel een nieuw verdienmodel nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/d/cid600661_shutterstock_164670686_NL_ploegen_tractor.jpg", "width": 960, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600389", "title": "Forse reductie broeikasgassen uit landbouw is mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-reductie-broeikasgassen-uit-landbouw-is-mogelijk-1.htm" }, "lead": "Op lange termijn is een forse reductie van de broeikasgasemissie in de Nederlandse landbouw mogelijk. Zo kun je de emissie van 53,5 megaton terugbrengen tot 10,9 megaton, blijkt uit een verkenning.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/2/cid600389_sunrise-1900662_1280.jpg", "width": 1088, "height": 786, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600844", "title": "Landbouw kan CO₂-uitstoot beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landbouw-kan-CO2-uitstoot-beperken-1.htm" }, "lead": "Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten Nederlandse boeren en andere landgebruikers jaarlijks 3,5 miljoen ton minder CO₂ uitstoten. Technisch is er veel mogelijk. De glastuinbouw laat zien dat het ook kan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/5/cid600844_meadow-3807461_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }