{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601350", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Energietransitie in de melkveehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-in-de-melkveehouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601350, "identifier": "mediaitem_601350", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-in-de-melkveehouderij-1.htm", "title": "Energietransitie in de melkveehouderij", "lead": "Meer dan de helft van de elektriciteit die door melkveehouders gebruikt wordt, is duurzaam opgewekt schrijft vakblad Veeteelt. Maar dat betekent niet dat de sector energieneutraal is. Er liggen nog veel mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie en mestvergisting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/e/cid601350_white-and-black-cow-on-green-grass-field-during-daytime.jpg", "width": 800, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De ambitie van Duurzame zuivelketen, een initiatief van zuivelondernemers en melkveehouders, is dat de Nederlandse melkveehouderij in 2030 energieneutraal is. Die ambitie sluit aan bij het nationale klimaatakkoord van de Nederlandse overheid. Hierin staat dat in 2030 minimaal 35 miljard kilowattuur aan elektriciteit duurzaam op land moet worden opgewekt.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De Nederlandse melkveehouders zijn inmiddels op weg om die doelen te realiseren. Op een kwart van de melkveestallen liggen inmiddels zonnepanelen, aldus vakblad Veeteelt in een artikel over de energietransitie in de melkveehouderij<\/a>. Het gebruik van duurzame elektriciteit bij melkveehouders is in 2018 met zo’n 10% gestegen. En 59% van de stroom die melkveehouders gebruiken is duurzaam geproduceerd, zo blijkt uit de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen. <\/p>

Energietransitie<\/h2>

Omschakeling naar een duurzaam energiegebruik verloopt in verschillende stappen. Het begint met energie besparen, legt Luuk van Wezel van ZLTO in het artikel uit. Melkveehouders hebben veel energie bespaard door gebruik te maken van energiescans van zuivelverwerkers. Volgens cijfers van de Duurzame Zuivelketen lag het elektriciteitsverbruik op melkveebedrijven in 2018 op gemiddeld 57 kWh per 1000 kilo melk. De 25% slechtst presterende bedrijven hadden een verbruik van maar liefst 70 kWH per 1000 kilo melk of meer, terwijl de 25% best producerende bedrijven met minder dan 41 kWH per 1000 kilo melk toe konden.<\/p>

Zelf duurzame energie opwekken is de tweede stap in de energietransitie. Van Wezel constateert dat er een toenemende belangstelling is voor opwekking van energie voor eigen gebruik. Melkveehouders doen er daarbij goed aan in gesprek te gaan met de omgeving. Grootschalige energieprojecten roepen namelijk snel weerstand op.<\/p>

Salderen<\/h2>

Omdat de mogelijkheden om winstgevend stroom terug te leveren in Vlaanderen beperkt zijn, is het belangrijk het verbruik van elektriciteit en aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit op elkaar af te stemmen. Dat kun je doen door activiteiten te spreiden. In Nederland is het nu nog mogelijk de afname en levering van elektriciteit onbeperkt met elkaar te verrekenen (salderen), maar dat zal worden afgebouwd. Daarom zal de noodzaak voor afstemming ook in Nederland toenemen. <\/p>" } , { "id": 18914705, "identifier": "element_18914705", "type": "text", "title": "Download Artikel Veeteelt", "url": "https://edepot.wur.nl/517863", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Pikrepo<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914709, "identifier": "element_18914709", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Zon, wind en mest geven melkveehouderij nieuwe energie<\/a> Artikel Veeteelt maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen Prestaties 2018 in perspectief<\/a>, rapport Wageningen Economic Research december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tien jaar energie en klimaat in de agrosectoren 2008-2018 : Voortgangsrapport Agroconvenan<\/a>t, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energie besparen in de stal : Ontdek wat er zoal mogelijk is! <\/a>CLM Onderzoek en advies 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Convenant schone en zuinige agrosectoren<\/a>, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914716, "identifier": "element_18914716", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Duurzame Zuivelketen<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030 <\/a> nieuwsbericht Duurzame Zuivelketen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatakkoord: afspraken voor landbouw en landgebruik<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914721", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601220", "title": "Tips voor energiebesparing in de stal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-energiebesparing-in-de-stal-1.htm" }, "lead": "Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in een melkstal voor 1000 kg melk bedraagt 48 kWh. Bij optimaal gebruik kun je dat verbruik terugbrengen tot zo'n 22 kWh. Een brochure zet tips op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/9/cid601220_100243231.jpg", "width": 898, "height": 648, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601349", "title": "Veehouderij met klimaatvriendelijke koe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veehouderij-met-klimaatvriendelijke-koe-1.htm" }, "lead": "Koeien stoten veel broeikasgassen zoals methaan uit. Fokken, voeraanpassingen en gerichte mestafvoer kunnen bijdragen aan een halvering van de uitstoot door koeien. Maar duurzame veehouderij vraagt om meer verandering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/f/cid601349_koeien.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600742", "title": "Tien jaar energietransitie in land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-jaar-energietransitie-in-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "Sinds 2008 werken de agrosectoren aan een schone en energiezuinige bedrijfsvoering. In tien jaar is veel bereikt. Zo gebruikte de glastuinbouw in 2016 59% minder brandstof dan in 1990. En wekken andere sectoren 80% van hun energieverbruik op door hernieuwbare energie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/c/cid600742_Web%252072%2520DPI-shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601029", "title": "Routekaart voor klimaatslimme melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Routekaart-voor-klimaatslimme-melkveehouderij-2.htm" }, "lead": "De melkveehouderij moet inspelen op klimaatveranderingen en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Voor de ontwikkeling op lange termijn is een routekaart ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/a/cid601029_shutterstock_38258533_holstein_weiland.jpg", "width": 939, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }