{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600623", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "CO₂-behoefte glastuinbouw 2030", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-behoefte-glastuinbouw-2030-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600623, "identifier": "mediaitem_600623", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-behoefte-glastuinbouw-2030-1.htm", "title": "CO₂-behoefte glastuinbouw 2030", "lead": "Gewassen gebruiken CO₂. Daarom is de gewenste CO₂-concentratie in de kaslucht hoger dan de concentratie in de buitenlucht. Op dit moment wordt de CO₂ uit de rookgassen van aardgas gebruikt. Door vermindering van aardgasverbruik ontstaat een externe CO₂-behoefte bij de glastuinbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/0/cid600623_shutterstock_102586739_NL_kas_licht.jpg", "width": 4013, "height": 3010, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bron: Kennisonline<\/a><\/p>

De maatschappij en de glastuinbouw staan voor de uitdaging om de CO₂-emissie in de toekomst te reduceren. Tussen de Nederlandse glastuinbouw en de Nederlandse overheid is de ambitie opgenomen van een glastuinbouw zonder CO₂<\/sub>-emissie in 2050. Bij vervanging van fossiele energiebronnen (zoals aardgas) door bronnen zonder CO₂-emissie valt de bron voor de eigen CO₂-voorziening voor de glastuinbouw geheel of gedeeltelijk weg.<\/p>

CO₂-gebruik<\/h2>

Planten hebben voor de fotosynthese CO₂ nodig en CO₂ is daarmee essentieel voor de groei en optimale productie van de glastuinbouwgewassen. Het CO₂-gebruik door de glastuinbouw is in de huidige situatie vooral afkomstig uit de rookgassen van de aardgasgestookte warmtekrachtkoppelingen en verwarmingsketels in de glastuinbouw. Ook wordt CO₂ van partijen buiten de sector ingekocht. <\/p>

Door vermindering van aardgasverbruik zal de CO₂-productie afnemen waardoor een externe CO₂-behoefte bij de glastuinbouw ontstaat. In opdracht van Kas als Energiebron en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research in een nieuw rapport<\/a> <\/strong>een prognose gemaakt van de CO₂-behoefte van de glastuinbouw in 2030. <\/p>

Mogelijke scenario's in 2030<\/h2>

Prognoses voor CO₂-behoefte in de glastuinbouw in 2030 lopen uiteen van 1,8 tot 3,0 Mton. Volgens de prognoses zou dit 67 tot 91% van de CO₂-emissie van de glastuinbouw in 2030 zijn. Voor deze prognoses is uitgegaan van drie toekomstscenario's. Als de CO₂-emissie na 2030 verder wordt terug gebracht kan de CO₂-behoefte boven de CO₂-emissie komen te liggen. <\/p>

De grootste CO₂-behoefte bevindt zich in en om de Randstad. Daar is immers de meeste glastuinbouw gevestigd. In de Randstad is er ook relatief meer industrie en afvalverwerking die CO₂<\/sub> als restproduct kunnen aanbieden. In de andere regio’s is de CO₂-behoefte minder. Hier zijn meer mogelijkheden voor CO₂-voorziening uit organisch materiaal als hout, mest, gewassen en gewasresten.<\/p>

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke besparing op de CO₂-behoefte is kennisontwikkeling over de relatie tussen CO₂-dosering, de productie en de opbrengstprijzen nodig. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893851, "identifier": "element_18893851", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "CO₂-behoefte glastuinbouw 2030<\/a> Wageningen Economic Research , 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Prognoses CO₂-emissie glastuinbouw 2030<\/a> Wageningen Economic Research , 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893855, "identifier": "element_18893855", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vermindering aardgasgebruik leidt tot externe CO2-behoefte glastuinbouw<\/a> Nieuwsbericht Kennisonline, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kas als Energiebron<\/a> Website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18893859", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600707", "title": "Tuinbouwakkoord voor verduurzaming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuinbouwakkoord-voor-verduurzaming-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse tuinbouw wordt duurzamer: met minder emissie, een energiezuingie teelt en tegelijkertijd een sterke internationale concurrentiepostie. Dat staat in de Nationale Tuinbouwagenda of tuinbouwakkoord dat dit voorjaar door diverse partijen is ondertekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/e/cid600707_shutterstock_1161545_NL_kas_komkommer.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }