{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601146", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-op-het-bedrijf-met-KPIs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601146, "identifier": "mediaitem_601146", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-op-het-bedrijf-met-KPIs-1.htm", "title": "Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's", "lead": "Door gerichte maatregelen te nemen kunnen akkerbouwers of melkveehouders werken aan het herstel van biodiversiteit op het bedrijf. Voor het meten van dat herstel zijn kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Een brochure laat zien wat het effect van verschillende maatregelen is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/4/cid601146_shutterstock_55888603_biodiversiteit_grasland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door de natuur een rol te geven binnen het agrarisch bedrijf, zoals in natuurinclusieve landbouw, kun je werken aan het herstel van biodiversiteit. Maar wil dat herstel ook echt goed van de grond komen, dan moet je werken aan een integrale benadering van de bedrijfsvoering. Elke maatregel heeft immers een ander effect en werkt door op andere maatregelen. Landgebruik, veebezetting of het al dan niet gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft ook effect op bijvoorbeeld het verdienvermogen, de arbeidsfilm of de stikstofbalans. <\/p>

Kritische prestatie-indicatoren <\/h2>

De brochure 'Biodiverse bedrijfsvoering<\/a>' beschrijft verschillende praktische maatregelen die melkveehouders en akkerbouwers kunnen nemen. In die brochure wordt per maatregel kort ingegaan op de bijdrage aan biodiversiteit, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de impact op kosten en opbrengsten voor verschillende bedrijfstypen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen als het toepassen van meer weidegang, meer grasland in plaats van maïs of voor akkerbouws niet kerende grondbewerking of de inzet van meer vlinderbloemigen.<\/p>

Om het effect op de biodiversiteit te kunnen meten, zijn er kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Er is een set KPI's voor akkerbouwbedrijven en een set voor melkveebedrijven. <\/p>

Voor akkerbouw zijn er zeven KPI's ontwikkeld voor het percentage rustgewassen, het percentage groenbemester, de organische stofbalans, het stikstofoverschot, agrarisch natuurbeheer en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. <\/p>

Voor melkveebedrijven gaat het om het percentage blijvend grasland, het percentage kruidenrijk grasland, het percentage natuur en landschap, het percentage eiwit van eigen bedrijf, het stikstofbodemoverschot, de uitstoot van ammoniak en de uitstoot van broeikasgassen. Voor het meten van de biodiversiteit op het melkveebedrijf is gebruik gemaakt van de ervaringen met de ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij<\/a>’ van FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. <\/p>

Totaalscore <\/h2>

De score op één of meerdere KPI's kan veranderen door één of meerdere maatregelen te nemen. Een afzonderlijke maatregel - bijvoorbeeld vermindering van de inzet van bestrijdingsmiddelen - kan tot verbetering van sommige KPI's leiden, maar een negatief effect hebben op andere, omdat je vaker mechanische onkruidbestrijding moet toepassen. En wanneer je als veehouder het bouwplan verandert door maïsland om te zetten in blijvend grasland, scoor je positief op de KPI 'blijvend grasland', maar die maatregel kan een negatief effect hebben op de KPI stikstofbodemoverschot. <\/p>

Doel van de brochure is gebruikers meer inzicht te geven in het effect van de verschillende maatregelen. Door een integrale aanpak kun je een betere totaalscore bereiken als het gaat om verbetering van de biodiversiteit. <\/p>" } , { "id": 18908643, "identifier": "element_18908643", "type": "text", "title": "Brochure Biodiverse bedrijfsvoering", "url": "https://edepot.wur.nl/536384", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908647, "identifier": "element_18908647", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Biodiverse bedrijfsvoering Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij,<\/a> brochure Wageningen Economic Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inspiratie voor een biodiverse akkerbouw: Bouwstenen voor integratie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030 : Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek <\/a>Louis Bolk Instituut 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven.<\/a> Rapport Wageningen Research 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908653, "identifier": "element_18908653", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw<\/a>, BO Akkerbouw", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteit in de kringlooplandbouw<\/a>, Projecten Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteitsmonitor akkerbouw komt dichterbij<\/a>, Boerenbusiness 19 juni 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908659, "identifier": "element_18908659", "type": "text", "title": "Portal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18908661", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599420", "title": "Biodiversiteitsmonitor als basis voor verdienmodellen in melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsmonitor-als-basis-voor-verdienmodellen-in-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "Met de biodiversiteitsmonitor, die begin juli gelanceerd werd, willen FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de melkveehouderij helpen bij het herstel en behoud van natuur. De monitor kan een belangrijke factor worden in de verdienmodellen van de melkveehouderij in de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/1/cid599420_shutterstock_304121663_bloem_biodiversiteit.jpg", "width": 970, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601290", "title": "Prestatieindicatoren voor kringlooplandbouw in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prestatieindicatoren-voor-kringlooplandbouw-in-ontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Een systematiek van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan agrarisch ondernemers helpen in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Een set praktisch toepasbare KPI's voor de landbouw is in ontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/f/cid601290_93071317.jpg", "width": 1024, "height": 736, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601439", "title": "Verduurzaming met impactbedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-met-impactbedrijven-1.htm" }, "lead": "Impactbedrijven, kleine bedrijven die er op gericht zijn sociaal-ecologische veranderingen teweeg te brengen, kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van ons voedselsysteem. Dat blijkt uit de publicatie publicatie ‘Buiten de gebaande paden’ van PwC en Impact Hub Amsterdam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/4/cid601439_shutterstock_26300533_supermarkt.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }