{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601453", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Biodiversiteit belangrijk voor kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteit-belangrijk-voor-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601453, "identifier": "mediaitem_601453", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteit-belangrijk-voor-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Biodiversiteit belangrijk voor kringlooplandbouw", "lead": "Biodiversiteit is belangrijk voor een gezond ecosysteem. Daarom heeft het ook een belangrijke rol binnen de principes van kringlooplandbouw. Veehouders en akkerbouwers kunnen al snel bijdragen aan biodiversiteit op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/3/cid601453_232.jpg", "width": 950, "height": 633, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een gezond, veerkrachtig ecosysteem is belangrijk voor zowel de productie in de landbouw als voor de weerbaarheid van de natuur. Werken aan biodiversiteit versterkt de binding tussen de landbouw en de natuur. <\/p>

In de landbouw kunnen al veel maatregelen genomen worden voor versterking van de biodiversiteit, zo blijkt uit de nieuwe publicatie Kringlooplandbouw van Wageningen University & Research.<\/a> Deze maatregelen dragen ook bij aan een gezond akkerbouw- of veehouderijbedrijf.<\/p>" } , { "id": 18917719, "identifier": "element_18917719", "type": "text", "title": "Lees het hoofdstuk Biodiversiteit van WUR", "url": "https://edepot.wur.nl/533460", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Akkerbouw<\/h2>

In de akkerbouw kun je de biodiversiteit in de bodem of op het land versterken. Zo draagt niet-kerende grondbewerking<\/a> bij aan gezonder, gevarieerder bodemleven en het telen en omwerken van groenbemesters<\/a> als klaver, luzerne of mosterdzaad dragen ook bij aan het bodemleven en een verbeterde bodemstructuur.<\/p>

Akkerranden bieden ook veel kansen voor biodiversiteit én voor de akkerbouwer zelf. Het beplanten van akkerranden met kruiden, bloemen en bomen of het plaatsen van houtwallen bevordert de aanwezigheid van bestuivers en plaagbestrijders. Dit kan het gewas ten goede komen. Ook kleinere percelen met verschillende gewassen of strokenteelt draagt al snel bij aan de biodiversiteit, aldus onderzoeker Dirk van Apeldoorn<\/a>.<\/p>

Veehouderij<\/h2>

Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, kluut, slobeend, kuifeend en scholekster zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Met kruidenrijk grasland, greppel-plasdrassen<\/a> of het combineren van landbouw en bomen volgens de principes van agroforestry<\/a> kun je een positieve bijdrage leveren aan weidevogelbeheer, zo blijkt uit de publicatie. <\/p>

Op een later tijdstip de eerste snede maaien, biedt jonge vogels de kans op te groeien totdat ze kunnen vliegen. In het kader van agrarisch natuurbeheer kun je voor dit uitstel financieel gecompenseerd worden door de provincie, zegt melkveehouder Alex Datema<\/a>. <\/p>

Gestapelde beloning<\/h2>

Diensten in het kader van agrarisch natuurbeheer, zoals permanent grasland of akkerranden hebben ook positieve uitwerking op het werk van bijvoorbeeld waterschappen en organisaties voor natuurbeheer. Ze kunnen de boer daar dan ook financieel voor compenseren. Deze gestapelde beloning<\/a> kan voor een agrarisch ondernemer een goede drijfveer zijn om te werken aan verbetering van de biodiversiteit op het bedrijf.<\/p>" } , { "id": 18917721, "identifier": "element_18917721", "type": "text", "title": "Naar de publicatie Biodiversiteit Kringlooplandbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/533460", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het <\/em>portaal Kringlooplandbouw. <\/em><\/p>

(Bron foto: Jeyaratnam Caniceus<\/a> via Pixabay<\/a> )<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917726, "identifier": "element_18917726", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Biodiversiteit, Kringlooplandbouw<\/a> De wetenschap en de boerderij, Wageningen Unniversity & Research, oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteit akkerbouw<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Biodiversiteit veehouderij<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘In een grond die moeilijk te bewerken was, staat nu in stroken van alles’<\/a> akkerbouwer Cornelis Mosselman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Van niet-ploegen tot gewasdiversificatie<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘De natuur heeft haar eigen schaal’<\/a> kennis uit onderzoek Dirk van Apeldoorn", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘De vogels redden moet met gangbare boeren’<\/a> akkerbouwer Peter Harry Mulder", "indentlevel": 1 }, { "item": "De eerste maaisnede<\/a> melkveehouder Alex Datema", "indentlevel": 1 }, { "item": "Over plasdrasgreppels en praktische tools voor weidevogelbeheer<\/a> onderzoek Gerard Migchels en Dick Melman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Van landbouwgrond tot weidevogelreservaat<\/a> melkveehouder Pieter van der Valk", "indentlevel": 1 }, { "item": "Boeren met een A-label<\/a> melkveehouder Alex Datema en senior projectleider Gerard Migchels", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18917739, "identifier": "element_18917739", "type": "text", "title": "Portaal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18917741, "identifier": "element_18917741", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer<\/a> website BIJ12", "indentlevel": 0 }, { "item": "5 vragen over Agroforestry: bomen en landbouw op één perceel<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Valuta voor Veen<\/a> platform CO2 neutraal", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917746", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601181", "title": "Boeren negatiever over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-negatiever-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers zijn sinds vorige jaar wat negatiever geworden over kringlooplandbouw als het gaat om economische levensvatbaarheid en praktische realiseerbaarheid, blijkt uit een onderzoek van Motivaction. Veranderende regelgeving wordt als een belangrijk knelpunt genoemd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/c/cid601181_leon-ephraim-AxoNnnH1Y98-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601361", "title": "Hogere eiwitopbrengst voor melkveehouders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hogere-eiwitopbrengst-voor-melkveehouders-1.htm" }, "lead": "In het kader van duurzaamheid is het voor melkveehouders belangrijk om minder buitenlandse eiwitten in te voeren. In de brochure ‘Eiwit van eigen land’ staan maatregelen om de eiwitopbrengst van eigen land te optimaliseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/4/cid601361_Web%252072%2520DPI-Pronk_IMG_3283.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601183", "title": "Kringlooplandbouw voor beter waterbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-voor-beter-waterbeheer-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers zullen met het veranderende klimaat vaker geconfronteerd worden met wateroverlast of watertekort. Een overschakeling op kringlooplandbouw moet zorgen voor een productiesysteem dat zuiniger omgaat met natuurlijke hulpbronnen en beter bestand is tegen extreem weer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/a/cid601183_155324846.jpg", "width": 871, "height": 628, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601217", "title": "Groene Monitor biedt zicht op de arbeidsmarkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-Monitor-biedt-zicht-op-de-arbeidsmarkt-1.htm" }, "lead": "De Groene Monitor 2020 laat zien op wat er in de groene sector gebeurt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Het geeft een totaal overzicht van alle groen opgeleiden, alle groene banen en alle groene bedrijven. De Groene Monitor werd op 3 november gepresenteerd tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarkt van GroenPact.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/2/cid601217_shutterstock_96898804_appels_sorteerband.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }