{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600456", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bijna helft minder stadsvogels", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijna-helft-minder-stadsvogels-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600456, "identifier": "mediaitem_600456", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijna-helft-minder-stadsvogels-1.htm", "title": "Bijna helft minder stadsvogels", "lead": "Het aantal stadsvogels is sinds 1990 afgenomen. Er zijn 44% minder stadsvogels, meldt het CBS. Van 20 soorten stadsvogels zijn er 13 in aantal achteruitgegaan, maar er zijn ook soorten die in aantal zijn toegenomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/5/cid600456_sparrow-495988_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_wild", "dww_huisvesting", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_diervoeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het gaat niet goed met de ontwikkeling van van de stadsvogels. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en Sovon (Kenniscentrum voor vogelonderzoek Nederland) maakten op 7 december bekend dat sinds 1990 13 van de 20 stadsvogels in aantal zijn afgenomen. In het stedelijk gebied is het aantal stadsvogels in 2017 nog maar 44% van het aantal dat in 1990 werd geteld. Opvallend is dat die teruggang in het landelijk gebied met 65% minder sterk is dan in het stedelijk gebied. <\/p>

Stadsvogels<\/h2>

Stadsvogels zijn vogelsoorten waarvan meer dan 32% van de Nederlandse populatie in het stedelijk gebied (16% van de Nederlandse landoppervlak) broedt. Soorten die in aantal zijn afgenomen zijn de huismus, de kauw, de merel en de spreeuw. De kuifleeuwerik is in het stedelijk gebied helemaal verdwenen. Er zijn ook soorten die het wel goed doen in de stad. Zo zijn de aantallen van ekster, gaai, groenling, koolmees, pimpelmees en putter stabiel. En de huiszwaluw is in aantal zelfs toegenomen, na een forse afname in de decennia voor 1990.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Voedselaanbod<\/h2>

Als mogelijk oorzaken voor de verschillen tussen stad en landelijk gebied worden de verschillen in leefomgeving genoemd. Een stad is vaak warmer, het water bevriest er in de winter minder snel. En het voedselaanbod wijkt er af bijvoorbeeld vanwege het bijvoederen in de winter. <\/p>

Dat het aantal in de steden sterk terugloopt heeft mogelijk te maken met isolatie van woningen waardoor er minder nestgelegenheid is voor bijvoorbeeld huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen. Verder wordt door verstening het aanbod aan voedselbronnen zoals zaden en insecten voor vogels minder.

<\/p>

(Bron foto: <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888352, "identifier": "element_18888352", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vogels in de stad<\/a>, 1990-2017 CBS 7 december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Broedvogels in Nederland in 2016<\/a>. Sovon-rapport 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vogelbalans 2016: thema stadsvogels<\/a>, rapport SOVON, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad: een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten<\/a>, Wageningen Environmental Research, december 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888358, "identifier": "element_18888358", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Trend fauna in de stad<\/a> Compendium voor de Leefomgeving", "indentlevel": 0 }, { "item": "60 beschermde planten- en diersoorten in de stad<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juli 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Broedvogels in Nederland: successen maar ook zorgen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Steeds minder stadsvogels<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }