{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601785", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bemesting die ook bodem voedt, zorgt voor betere opbrengst", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bemesting-die-ook-bodem-voedt-zorgt-voor-betere-opbrengst-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601785, "identifier": "mediaitem_601785", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bemesting-die-ook-bodem-voedt-zorgt-voor-betere-opbrengst-1.htm", "title": "Bemesting die ook bodem voedt, zorgt voor betere opbrengst", "lead": "Bemesting die zowel de plant als de bodem voedt zorgt gemiddeld voor een 20% hogere opbrengst dan bij andere bemestingsstrategieën. Dat blijkt uit een twintig jaar lopend onderzoek naar verschillende typen organische mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/2/cid601785_arable-500343_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het al twintig jaar lopende veldonderzoek 'Mest als Kans' dat in 1999 door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut is opgezet als onderdeel van de publiek-private samenwerking 'Beter bodembeheer', richt zich op het effect van negen verschillende bemestingsstrategieën op bodemkwaliteit, gewasopbrengst, stikstofuitspoeling en mineralenbalans. In dat onderzoek werden verschillende soorten mest gebruikt: Een bemesting met NPK en drijfmest die sterk gericht is op de groei van het gewas, bemesting met drie verschillende soorten compost die vooral een sterk effect hebben op de bodem en bemesting me potstalmest, kippenmest en compost in combinatie drijfmest die gericht zijn op bodem en plant. <\/p>

Opbrengsten<\/h2>

Uit het onderzoeksrapport<\/a> blijkt dat na twintig jaar met name de laatste bemestingstrategieën met kippenmest, potstalmest en GFT + drijfmest die gericht zijn op bodem en plant de hoogste opbrengsten opleverden. De opbrengst van deze bemestingsstrategieën was gemiddeld 20% hoger dan van andere bemestingsstrategieën. Bij een bemesting met alleen groencompost - dat bodemvoedend is - of kunstmest (NPK) - plantvoedend - lieten de opbrengsten in de loop van de twintig jaar een sterke daling zien. <\/p>

Stikstofuitspoeling<\/h2>

Onderzoekers keken ook naar de stikstofuitspoeling en mineralenbalans, waarvoor ze gebruik maakten van het NDICEA stikstofmodel. Er zijn berekeningen gemaakt voor de periode 2008 - 2019. Uit die berekeningen blijkt dat de stikstofuitspoeling bij een bemesting met potstalmest en GFT+Drijmest het hoogst was, bij een bemesting met composten was de stikstofuitspoeling laag. <\/p>

Hoewel de verschillende bemestingen verschillen in aanvoer van hoeveelheden stikstof, fosfaat en kali, blijkt er weinig verschil in onttrekking van deze mineralen door de plant. Extra stikstof leidt niet altijd tot hogere opbrengsten, maar verhoog wel de kans op stikstofuitspoeling. <\/p>" } , { "id": 18927398, "identifier": "element_18927398", "type": "text", "title": "Onderzoeksrapport 20 jaar Mest als Kans", "url": "https://edepot.wur.nl/541535", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: <\/em>Catkin<\/em><\/a> via <\/em>Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18927402, "identifier": "element_18927402", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Evaluatie van de méérjarige effecten van verschillende typen organische stof op de opbrengststabiliteit, mineralenbalansen en uitspoelingsverliezen, Resultaten van 20 jaar Mest als Kans<\/a> Rapport Louis Bolk 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fosfaatwerking in organische mest: 13 jaar onderzoek in biologische teelt op proefveld<\/a>, Louis Bolk Instituut 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest Als Kans 2012: activiteiten en resultaten : bedrijfsoptimalisatie bemesting<\/a>, Louis Bok Instituut 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als kans<\/a> Louis Bok Instituut 2008", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18927408, "identifier": "element_18927408", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "20 Jaar Mest als Kans - lange termijn effecten van verschillende soorten bemesting<\/a>, Louis Bolk Instituut 15 januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Bemesten moet effect hebben op korte én lange termijn'<\/a> Nieuwe Oogst 18 januari 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18927412, "identifier": "element_18927412", "type": "text", "title": "Leerreis Nutriëntenkringloop", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18927414", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601688", "title": "Duurzame bloemkool met strorijke stalmest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-bloemkool-met-strorijke-stalmest-1.htm" }, "lead": "Kun je bloemkool duurzaam telen door strorijke stalmest op de akker te laten liggen in plaats van onderploegen? Binnen Amsterdam Green Campus buigen studenten van verschillende onderwijsinstellingen zich over die vraag waarbij ze samenwerken met onderzoekers en bloemkooltelers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/c/cid601688_shutterstock_14412469_kool_vollegrondsgroente.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601153", "title": "Kringlooplandbouw met plantaardige stikstof", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-plantaardige-stikstof-1.htm" }, "lead": "Kun je een akkerbouwsysteem opzetten dat helemaal draait op bedrijfseigen stikstof? Hoe ver kun je komen zonder toevoer van dierlijke mest? Na ruim negen jaar onderzoek op een proefbedrijf in de Kollumerwaard blijkt dat dit kan. Je kunt stikstof telen met hulp van vlinderbloemige gewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/d/cid601153_flower-nature-purple-flowers-lucerne.jpg", "width": 910, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601008", "title": "Voorbeelden van beter bodembeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorbeelden-van-beter-bodembeheer-1.htm" }, "lead": "Een gezonde bodem is een voorwaarde voor goede duurzame productie. Nog niet zo lang geleden werd de bodem gezien als een substraat waar je met behulp van water, meststoffen en chemische middelen planten op kunt telen. Dat beeld is veranderd. Het magazine Beter Bodembeheer geeft voorbeelden van goed bodembeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/c/cid601008_101042217.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }