{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600784", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Alleen duurzaam geproduceerd hout geschikt als energiebron", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alleen-duurzaam-geproduceerd-hout-geschikt-als-energiebron-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600784, "identifier": "mediaitem_600784", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alleen-duurzaam-geproduceerd-hout-geschikt-als-energiebron-1.htm", "title": "Alleen duurzaam geproduceerd hout geschikt als energiebron", "lead": "Hout is geschikt voor de opwekking van hernieuwbare energie, vindt Stichting Probos. Maar dan moet hout wel binnen een duidelijk duurzaamheidskader geproduceerd, verwerkt en benut worden. Grootschalige inzet van houtpellets in kolencentrales is minder wenselijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/0/cid600784_shutterstock_104807156_boomstammen_houtkap.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Houtige biomassa wordt steeds vaker ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. Het idee is dat je door inzet van hout een neutraal effect hebt op de koolstofbalans. Bomen nemen bij de groei immers CO₂ op, die weer vrijkomt wanneer het hout wordt ingezet als brandstof. Maar over de inzet van hout is veel discussie. In het artikel 'Hout voor energie in Nederland<\/a>' zet Stichting Probos feiten op een rij. Aanvullend wordt in een infographic 'Hout als hernieuwbare brandstof<\/a>' een aantal begrippen uitgelegd.<\/p>

Haardhout<\/h2>

Een deel van het hout wordt in particuliere kachels verstookt. Jaarlijks gaat dat om ongeveer 1,5 miljoen m³ (meer dan 880 kton droge stof (ds)) vers haardhout. Daarnaast wordt ca. 170 kton ds aan gebruikt hout verstookt door particulieren. Naar schatting maakt het particuliere verbruik van hout 14% uit van de in Nederland geproduceerde hernieuwbare energie.<\/p>

Veel van het hout komt niet uit bossen zelf, maar uit hout van buiten het bos. Het gros (71%) van de houtige biomassa komt vrij bij beheer van stedelijk groen (41%) en landschappelijke beplantingen en overige natuur, zoals opslag van bomen op stuifzanden en heiden. Over het stoken van hout door particulieren is wel discussie, maar vooral over rook. Meer discussie is er over de inzet van hout in professionele ketels of kolencentrales.<\/p>

Kolencentrales<\/h2>

De inzet van hout in professionele ketels omvat minder dan de helft van de Nederlandse haardhoutconsumptie, schrijft Probos: In 2017 is er 330 kton ds aan houtige biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving in Nederland ingezet voor de productie van hernieuwbare energie. De grootschalige meestook van houtpellets in kolencentrales is veel omvangrijker.<\/p>

De inzet van houtpellets in kolencentrales zal de komende jaren naar schatting toenemen tot 3 miljoen ton ds houtpellets. Dat is fors. De Nederlandse productie van houtpellets bedraagt niet meer dan 240 kton ds. Probos berekent dat het oogstbaar potentieel aan chips en shreds uit bos, landschap en bebouwde omgeving in Nederland 784 kton ds (excl. haardhout) bedraagt. Dat betekent dat houtpellets moeten worden geïmporteerd. Je kunt je daarom afvragen of je op deze manier klimaatwinst boekt.<\/p>

Import<\/h2>

Nederland is voor de houtbehoefte nu al voor 90% afhankelijk van import. Door de inzet van biomassa zie je dat de biomassastromen bovendien zijn veranderd. Een deel van het afvalhout dat nu verbrand wordt, werd eerder gebruikt voor meer hoogwaardige producten zoals bijvoorbeeld de productie van spaanplaat.<\/p>

Stichting Probos vindt dat biomassa een geschikte grondstof en energiebron is, mits het binnen een duidelijk duurzaamheidskader geproduceerd, verwerkt en benut wordt. Probos vindt dat je hout vooral toe moet passen voor de productie van hernieuwbare warmte en alleen indien er geen alternatieve mogelijkheden voor de productie van deze warmte zijn. Bovendien moet het hout afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen en beplantingen.<\/p>

Discussie<\/h2>

Probos vindt dat discussie over de inzet van biomassa als energiebron plaats moet vinden op basis van feiten en dat je daarbij niet alle biomassa op één hoop moet gooien. Je moet in de discussie onderscheid maken tussen de grootschalige inzet van houtpellets in kolencentrales en de kleinschalige, lokale inzet van houtige biomassa waar bijna geen alternatieve warmtebronnen mogelijk of beschikbaar zijn.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898222, "identifier": "element_18898222", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Hout voor energie in Nederland<\/a>, bosberichten 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hout als hernieuwbare brandstof, uitleg van een aantal begrippen<\/a>. Infographic Probos 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 <\/a> studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en biobased ontwikkelingen, rapport Probos 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2017<\/a>, Rapport Platform Bio-energie 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biomassavisie 2018 : de rol van biomassa in een duurzame economie<\/a>, rapport Natuur & Milieu 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18898229, "identifier": "element_18898229", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biobrandstoffen en transport dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18898233", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600259", "title": "Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-beschikbaarheid-houtige-biomassa-voor-duurzame-energie-1.htm" }, "lead": "Houtige biomassa die vrijkomt bij het onderhoud van landschappelijke beplantingen, wordt steeds vaker ingezet voor duurzame energieproductie. Dit is vaak regionaal georganiseerd. Omdat de vraag naar biomassa groeit zal er op termijn niet genoeg beschikbaar zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/c/cid600259_shutterstock_54221917_biobrandstof_opslag.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600560", "title": "Inzet van biobrandstoffen vraagt samenhangend beleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inzet-van-biobrandstoffen-vraagt-samenhangend-beleid-1.htm" }, "lead": "Om een koolstofarme economie te realiseren, zet Nederland het gebruik van bio-energie uit hernieuwbare energiebronnen in. Maar de intensivering van van de biomassaproductie heeft effect op andere beleidsdoelen: natuur, landbouw, ruimtelijke ordening of afval. Daarom is een samenhangend beleid nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/7/cid600560_shutterstock_45498427_hout_snippers_.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600207", "title": "Nieuw beleid voor stijgende houtvraag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-beleid-voor-stijgende-houtvraag-1.htm" }, "lead": "Terwijl de hoeveelheid bos in Nederland de laatste jaren afneemt, stijgt de vraag naar hout. Er is meer hout nodig voor energievoorziening of als grondstof in de circulaire economie. De overheid moet er met adequaat beleid op inspelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/2/cid600207_shutterstock_185149307_hout.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599303", "title": "Meer bos en meer hout", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-bos-en-meer-hout-1.htm" }, "lead": "De ruim 370.000 hectare bos in Nederland, 11% van de oppervlakte, wordt op verschillende manieren beheerd. Het beleid is gericht op natuurwaarden, maar echt bosbeleid ontbreekt. Om voldoende hout te produceren, moet er meer bos komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/4/cid599303_140232832.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599249", "title": "Groeiende vraag naar hout", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groeiende-vraag-naar-hout-1.htm" }, "lead": "Door de ambities voor ontwikkeling van een Biobased Economy zal de vraag naar hout stijgen. Dat hout is nodig voor de bouw of als bron voor hernieuwbare energie. Daarom is het nodig om bossen aan te planten en meer hout te oogsten, zo blijkt uit een studie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/e/cid599249_hout_jan_nijman.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-10-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }