{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601847", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aanbevelingen voor landbouwinclusieve natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanbevelingen-voor-landbouwinclusieve-natuur-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601847, "identifier": "mediaitem_601847", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanbevelingen-voor-landbouwinclusieve-natuur-1.htm", "title": "Aanbevelingen voor landbouwinclusieve natuur", "lead": "De familie van de Pol wil het agrarisch bedrijf bij Lexkesveer in de Wageningse uiterwaarden omvormen naar een bedrijf voor natuurbeheer waarbij maaien, hooien en beweiden de kern van de beheermaatregelen vormen. Voor deze landbouwinclusieve natuur verkende CLM de mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/2/cid601847_shutterstock_147646037_dijk_grasland.jpg", "width": 872, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Al sinds 1847 is de boerderij van de familie van de Pol in de Renkumse Bedenwaard, bij Lexkesveer gevestigd. De huidige eigenaar, Joan van de Pol is de vijfde generatie in de familie. Tot voor kort mestte hij jaarlijks circa 300 stieren af. Door gewijzigd beleid besloot hij het roer om te gooien. Een groot deel van de 15 ha eigen land is omgezet in natuurgrond met als natuurdoeltype kruidenrijk- en faunarijk grasland en glanshaverhooiland. Daarnaast wordt er nog zo'n 40 hectare naastgelegen land van Staatsbosbeheer gepacht. Al dit land is onderdeel van Natura2000 gebied Rijntakken.<\/p>

Beheeradvies<\/h2>

Omdat voor het beheer van deze natuurdoeltypen typisch agrarische activiteiten zoals maaien, hooien en beweiden nodig zijn, wordt dit omschreven als landbouwinclusieve natuur. De familie van de Pol wil graag praktische adviezen voor de uitvoering van dit bedrijf. Daarom is aan CLM Onderzoek en Advies gevraagd het concept 'landbouwinclusieve natuur' uit te werken naar een praktisch beheeradvies. Het rapport<\/a> laat zien wat de kwaliteit van het land op dit moment is, en hoe je met maatregelen de natuurkwaliteit kunt verbeteren. <\/p>

Onderzoekers hebben een inventarisatie uitgevoerd waarbij ze keken naar de aanwezigheid van bijzondere kruiden, vlindersoorten, houtige structuurelementen en de ruimtelijke condities. Uit die inventarisatie blijkt dat, als je kijkt naar kruiden en vlinders, de kwaliteit op dit moment nog niet hoog is. Er zijn weinig bijzondere soorten aangetroffen. Ook zijn er niet veel natte en houtige structuurelementen aanwezig. De ruimtelijke conditie van sommige percelen is al wel hoog omdat daar op korte afstand natuurrijke terreinen te vinden zijn. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Maaien en afvoeren<\/h2>

Om de natuurkwaliteit te verbeteren komen de onderzoekers met een aantal aanbevelingen. Zo is het verstandig te werken aan verschraling door in het begin het grasland twee of zelfs drie keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Enkele percelen zou je kunnen helpen door plaatselijk de bovengrond af te graven of pleksgewijs te plaggen. Om meer bijzondere soorten in het gebied te brengen, zou het overwegen waard zijn te experimenteren met het opbrengen van gebiedseigen maaisel. <\/p>

Om de ecologische kwaliteit te verhogen, zou het toevoegen van houtige structuurelementen, liefst met inheemse gebiedseigen besdragende soorten, een mogelijkheid zijn. De onderzoekers noemen ook de mogelijkheid om takkenhopen - broedhopen voor de ringslag - te creƫeren, nestkasten op te hangen of het aanleggen van poelen. Verder zou je begrazing kunnen toepassen met Limousine koeien. <\/p>" } , { "id": 18929009, "identifier": "element_18929009", "type": "text", "title": "Praktisch beheeradvies Lexkesveer natuurbeheer", "url": "https://edepot.wur.nl/535926", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18929013, "identifier": "element_18929013", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Praktisch beheeradvies: op weg naar landbouwinclusieve natuur<\/a> CLM rapport november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herstel biodiversiteit door natuur en landbouw te verbinden : special natuurinclusieve landbouw<\/a>, Vakblad natuur bos landschap 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het monitoren van nieuwe natuur : een effectstudie naar de ontwikkeling van biodiversiteit na twee jaar natuurinclusieve bedrijfsvoering in Hilvarenbeek<\/a>, studentenrapport HAS Hogeschool 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18929018, "identifier": "element_18929018", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Video en rapport over project: Landbouwinclusieve natuur,<\/a> CLM 25 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lexkesveer Natuurbeheer: op weg naar landbouwinclusieve natuur<\/a>, YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Laatste agrarische bedrijf in de Wageningse uiterwaarden gaat voor natuurbeheer<\/a>, Wagingen Duurzaam Groen december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lexkesveer Naturubeheer<\/a> op Twitter", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18929024, "identifier": "element_18929024", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18929026", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601256", "title": "Snelle verbetering biodiversiteit bij natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-verbetering-biodiversiteit-bij-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Al na twee jaar zie je een verbetering van de biodiversiteit wanneer je op landbouwpercelen natuurinclusieve beheermaatregelen toepast. Door minder te mesten en een exentensiever gebruik van grond neemt het aantal regenwormen toe. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van HAS Hogeschool.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/1/cid601256_O1GIRF_Copyright_Michel_Kleefman.jpg", "width": 862, "height": 646, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601144", "title": "Praktijkgids voor bloemenranden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktijkgids-voor-bloemenranden-1.htm" }, "lead": "Wat kun je met bloemenranden? Welke functies vervullen ze? Waar kan je ze het best aanleggen? Hoe zaai je ze in? Welke bloemen kan je gebruiken? De praktijkgids 'Bloemenranden in de strijd tegen plagen' geeft antwoord op die vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/6/cid601144_IMG_2494.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601453", "title": "Biodiversiteit belangrijk voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteit-belangrijk-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Biodiversiteit is belangrijk voor een gezond ecosysteem. Daarom heeft het ook een belangrijke rol binnen de principes van kringlooplandbouw. Veehouders en akkerbouwers kunnen al snel bijdragen aan biodiversiteit op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/3/cid601453_232.jpg", "width": 950, "height": 633, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }