{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601339", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "2 miljard voor een weerbare landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/2-miljard-voor-een-weerbare-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601339, "identifier": "mediaitem_601339", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/2-miljard-voor-een-weerbare-landbouw-1.htm", "title": "2 miljard voor een weerbare landbouw", "lead": "Met een begroting van 2 miljard wil het ministerie van LNV werken aan een weerbare en duurzame landbouw. Er is geld uitgetrokken voor onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek, versterking van de marktpositie van boeren en voor kennisontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid601339_money_bank_note_euro_banknote_paper_money_bill_many_stack-680082.jpg%2521d.jpg", "width": 1200, "height": 798, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-16T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De landbouwbegroting - zoals die op Prinsjesdag 25 september 2020 is gepresenteerd - heeft een omvang van € 2 miljard voor 2021. Dat is meer dan vorig jaar toen de begroting een omvang van € 1,4 miljard had. De begroting bouwt voort op het in 2018 ingezette beleid toen de minister de landbouwvisie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. <\/a> presenteerde waarin kringlooplandbouw centraal staat. Er is geld uitgetrokken voor verduurzaming van de landbouw, versterking van de positie van de boer en voor de aanpak van de stikstofcrisis. Om doelen te bereiken investeert het kabinet in kennisontwikkeling. Kennis wordt vanaf 2021 ontsloten via het vernieuwde Groen Kennisnet.<\/p>

Stikstof<\/h2>

Om de stikstofdepositie te verlagen wil het rijk investeren in efficiënte bronmaatregelen zoals meer weidegang, betere stallen, beter voer. Voor de landbouw komen er financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame landbouw en voor boeren die willen stoppen. Het doel is dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft. Daarnaast wil het kabinet investeren in natuurherstel. Vanaf 2021 tot en met 2030 komt extra geld beschikbaar, oplopend tot jaarlijks € 300 miljoen.  <\/p>

Marktpositie ondernemers<\/h2>

Het kabinet wil ook de marktpositie van agrarisch ondernemers versterken. Werken aan een toekomstbestendige landbouw kan alleen als de boer een eerlijke en redelijke prijs krijgt voor het voedsel dat hij of zij produceert. Daarvoor wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om oneerlijke handelspraktijken te verbieden. <\/p>

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet via een monitor inzichtelijk maken hoe de prijsvorming van producten zich ontwikkelt. Zo krijg je inzicht in knelpunten. En het ministerie wil met een Ondernemersagenda komen. Die agenda moet bevorderen dat ondernemerschap gestimuleerd wordt, dat publieke diensten beloond worden en dat de marktmacht van boeren versterkt wordt.<\/p>

Eiwitstrategie<\/h2>

Om de diervoerdersector minder afhankelijk te maken van importstromen, zal de minister eind 2020 de Nationale Eiwitstrategie presteren. Doe van die strategie is dat Nederland en Europa zich meer inzetten om zelf eiwitrijke gewassen te telen. daarnaast zet het ministerie - passend in de visie op kringlooplandbouw - in op het verkrijgen van eiwit uit reststromen van verschillende bronnen zoals bietenblad, bierbostel, keukenafval en meer.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Kennisontwikkeling<\/h2>

In 2021 is er extra aandacht voor valorisatie en implementatie van kennis door onder andere het programma Kennis op Maat, een versterkte betrokkenheid van de onderwijsinstellingen, het opstarten van Living Labs en Communities of Practice (CoP). Er is een budget van € 23,9 mln.voor diverse gesubsidieerde activiteiten op het terrein van kennisverspreiding en groen onderwijs<\/p>

Het idee is dat betere en snellere ontsluiting van kennis kan bijdragen aan de omslag van een toekomstbestendige landbouw of kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Voor een betere kennisontsluiting wordt het programma Innovatie op het boerenerf verder uitgerold. Voor dat programma is € 13 miljoen beschikbaar, aldus de begroting. De kennis moet medio 2021 ontsloten worden via het vernieuwde Groen Kennisnet. <\/p>" } , { "id": 18914314, "identifier": "element_18914314", "type": "text", "title": "Lees meer over het vernieuwde Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Om nieuwe kennis te toetsen op haalbaarheid in de praktijk, zullen er voor 5000 agrarische ondernemers vouchers beschikbaar komen waarmee ze bedrijfsadviseurs kunnen inschakelen of deel kunnen nemen aan cursussen op het terrein van stikstof, klimaat en kringlooplandbouw. <\/p>

GroenPact<\/h2>

Met het Groenpact (derde fase 2021–2022) werkt het ministerie met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen samen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, vernieuwing van het onderwijs en innovaties in de praktijk. De maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven, zijn hierbij leidend. GroenPact zal in in 2021 meer aandacht besteden aan jongerenparticipatie en de bijdrage van docenten aan de transitieopgaven. Hiervoor is in 2021 € 4,7 mln. beschikbaar. <\/p>

Voor de ontwikkeling van kennis en praktijkgerichte innovaties worden opdrachten uitgezet bij kennisinstellingen, anders dan Wageningen Research, die ook bijdragen aan de missies van het thema Landbouw, Water en Voedsel. Het gaat hierbij om projecten die onderbouwd beleid mogelijk maken, die knelpunten in de beleidsuitvoering op lossen en perspectiefvolle oplossingsrichtingen aandragen. Het budget daarvoor bedraagt in 2021 € 14,4 miljoen.<\/p>

<\/p>" } , { "id": 18914316, "identifier": "element_18914316", "type": "text", "title": "Landbouwbegroting 2021", "url": "https://edepot.wur.nl/531040", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Pxhere)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914320, "identifier": "element_18914320", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Hoofdstuk XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds Rijksbegroting 2021<\/a>, Rijksoverheid 15 september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voortgang Nationale Eiwittransitie<\/a> Kamerbrief 1 september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief over voortgang Innovatie op het boerenerf,<\/a> Rijksoverheid 11 augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief over maatregelen Innovatie op het boerenerf<\/a>, rijksoverheid 19 juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Visie LNV, september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914327, "identifier": "element_18914327", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur<\/a>, Rijksoverheid 15 september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstofcrisis geeft forse impuls aan landbouwbegroting<\/a> Nieuwe Oogst 15 september 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914331", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601094", "title": "GLB moet boeren uitdagen voor een toekomstbestendige landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/GLB-moet-boeren-uitdagen-voor-een-toekomstbestendige-landbouw-1.htm" }, "lead": "Het zou mooi zijn dat je de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunt gebruiken om boeren uit te dagen voor een andere manier van landbouw, zegt Alex Datema van Boerennatuur in een video van RVO. Het GLB moet bijdragen aan verduurzaming van de landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/b/cid601094_shutterstock_4537594_graan_harvest.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601051", "title": "'Transitie van het voedselsysteem loopt via het boerenerf'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Transitie-van-het-voedselsysteem-loopt-via-het-boerenerf-1.htm" }, "lead": "De landbouw en het systeem van voedselproductie zit in een veranderingsproces. Die transitie komt mogelijk in een versnelling door diverse ontwikkelingen zoals klimaatverandering of aandacht voor circulaire economie, zegt Joris Lohman. In een Food Hub College legt hij uit hoe die voedseltransitie tot stand komt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/c/cid601051_shutterstock_29983801_ploegen_landbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600932", "title": "Kringlooplandbouw centraal in landbouwbegroting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-centraal-in-landbouwbegroting-1.htm" }, "lead": "In de begroting van het ministerie van LNV voor 2020 - ruim € 1,4 miljard - staat de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij centraal. Ook voor het GroenPact, waarvoor € 4,5 miljoen is begroot, zijn de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven leidend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/d/cid600932_shutterstock_137929718_NL_voorjaar_koeien.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-19T08:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "Dierenwelzijn", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Natuur- en landschapsbeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Veehouder, Akkerbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601443", "title": "Minister: betere kennisontsluiting met Groen Kennisnet voor boeren en tuinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-betere-kennisontsluiting-met-Groen-Kennisnet-voor-boeren-en-tuinders-1.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders maken al flinke stappen in de omslag naar kringlooplandbouw, schrijft minister Carola Schouten. Om ondernemers te helpen wil ze investeren in betere kennisontsluiting, ontwikkeling van cursussen en scholing, aldus haar kamerbrief over innovatie op het boerenerf. Groen Kennisnet krijgt een rol als landelijk digitaal kennisplatform.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/6/cid601443_shutterstock_37701736_boeren_korenveld.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-03T16:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }