{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601104", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "175 miljoen voor omschakeling naar duurzame landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/175-miljoen-voor-omschakeling-naar-duurzame-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601104, "identifier": "mediaitem_601104", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/175-miljoen-voor-omschakeling-naar-duurzame-landbouw-1.htm", "title": "175 miljoen voor omschakeling naar duurzame landbouw", "lead": "De minister wil boeren ondersteunen bij de omschakeling naar een andere, meer duurzame bedrijfsvoering. Via het omschakelprogramma wordt in totaal € 175 miljoen beschikbaar gesteld. Nog dit jaar gaat het om € 10 miljoen, volgend jaar om € 65 miljoen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/0/cid601104_countryside-3826331_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De minister wil dat agrarisch ondernemers op den duur overschakelen op een meer duurzame vorm van landbouw, waarbij bijvoorbeeld minder broeikasgassen worden uitgestoten, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden ingezet of meer grondstoffen uit reststromen worden gebruikt. Door de omschakeling kan de landbouw een bijdrage leveren aan vermindering van de stikstofuitstoot, de klimaatopgave of vergroting van de biodiversiteit. <\/p>

Maar omschakeling is niet eenvoudig. Omschakeling gaat gepaard met investeringen in de bedrijfsvoering, in de ontwikkeling van producten of productconcepten, schrijft de minister in een kamerbrief van 18 november 2020<\/a>.<\/p>

Doelgericht<\/h2>

Om boeren bij die omschakeling te ondersteunen, stelt ze met het omschakelprogramma een budget beschikbaar van € 175 miljoen zodat financiering geen belemmering hoeft te zijn. Nog dit jaar wordt hiervoor € 10 miljoen uitgetrokken, volgend jaar gaat het om € 65 miljoen en in 2022 en 2023 om € 50 miljoen. <\/p>

Het omschakelprogramma kent twee sporen: een omschakelspoor en een overbruggingsspoor. Het omschakelspoor bestaat uit een investeringsfonds, een subsidieregeling voor bedrijfsplannen en een regeling voor demonstratiebedrijven. Het overbruggingsspoor bestaat uit een regeling voor de jaren dat een bedrijf in omschakeling is. <\/p>

Wil een bedrijf in aanmerking komen, dan moet het ook om echte veranderingen gaan. Alleen het plaatsen van zonnepanelen is niet genoeg. De plannen moeten aansluiten bij een van de doelen zoals vermindering van de stikstofemissie, vergroting van de biodiversiteit, verbetering van de bodemkwaliteit, hergebruikt van grondstoffen, vermindering van externe inputs of verbetering van dierenwelzijn. Het is nog niet duidelijk aan welke eisen je precies moet voldoen, dat wordt nog verder uitgewerkt, maar duidelijk is wel dat je moet sturen op doelen.<\/p>

Kennisvouchers<\/h2>

Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van een systeem van kritische prestatie indicatoren (KPI‘s) zoals dat nu in ontwikkeling is. Ook andere systemen zoals de biodiversiteitsmonitor of het Beter Leven keurmerk wordt mogelijk gebruikt. <\/p>

Naast de directe steun voor bedrijven wordt er € 1,9 miljoen uitgetrokken voor de subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en educatie voor duurzame landbouw, onder andere via kennisvouchers. Met die regeling moeten boeren ondersteund worden bij het opstellen van een bedrijfsplan voor omschakeling. Daarnaast wordt er  € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor demonstratiebedrijven. Praktijk- en voorbeeldbedrijven die als demonstratiebedrijf willen functioneren, moeten activiteiten organiseren om kennis te delen met anderen. <\/p>" } , { "id": 18907418, "identifier": "element_18907418", "type": "text", "title": "Kamerbrief over omschakelprogramma", "url": "https://edepot.wur.nl/535301", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Mabel Amber<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907422, "identifier": "element_18907422", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kamerbrief Contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouw (omschakelfonds)<\/a>, 18 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijlage: Onderbouwing en evaluatie (CW 3.1.) <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "De agrarische ondernemerschapsagenda<\/a>, kamerbrief 15 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030 : Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek<\/a> Louis Bolk Instituut 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907428, "identifier": "element_18907428", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kabinet trekt miljoenen uit voor schoner boeren,<\/a> artikel Nieuwe Oogst 18 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goed inkomen staat voorop in Agrarische Ondermerschapsagenda<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 17 oktober 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907432, "identifier": "element_18907432", "type": "text", "title": "Portaal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18907434", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601443", "title": "Minister: betere kennisontsluiting met Groen Kennisnet voor boeren en tuinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-betere-kennisontsluiting-met-Groen-Kennisnet-voor-boeren-en-tuinders-1.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders maken al flinke stappen in de omslag naar kringlooplandbouw, schrijft minister Carola Schouten. Om ondernemers te helpen wil ze investeren in betere kennisontsluiting, ontwikkeling van cursussen en scholing, aldus haar kamerbrief over innovatie op het boerenerf. Groen Kennisnet krijgt een rol als landelijk digitaal kennisplatform.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/6/cid601443_shutterstock_37701736_boeren_korenveld.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-03T16:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601339", "title": "2 miljard voor een weerbare landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/2-miljard-voor-een-weerbare-landbouw-1.htm" }, "lead": "Met een begroting van 2 miljard wil het ministerie van LNV werken aan een weerbare en duurzame landbouw. Er is geld uitgetrokken voor onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek, versterking van de marktpositie van boeren en voor kennisontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid601339_money_bank_note_euro_banknote_paper_money_bill_many_stack-680082.jpg%2521d.jpg", "width": 1200, "height": 798, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-16T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601156", "title": "Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-zoek-naar-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om investeringen. Een grotere efficiëntie in het gebruik naar grondstoffen kan kostenbesparing opleveren. Maar voor een gezonde exploitatie is meer nodig. Kleine stappen kunnen wel een positief effect hebben op het verdienvermogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/4/cid601156_148053291.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }