{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606084", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn nertsen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-nertsen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606084, "identifier": "mediaitem_606084", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-nertsen-dossier.htm", "title": "Welzijn nertsen", "lead": "Sinds het einde van 2020 zijn er geen nertsenfokkerijen meer in Nederland. Doordat er veel corona-uitbraken waren bij nertsen op nertsenfokkerijen is besloten dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de pelsdierhouderij. Eerder telde Nederland 140 fokkerijen. Het aantal nertsen in Nederland (moederdieren) was gestegen van ongeveer 700.000 in 2006 naar bijna 900.000 dieren in 2009.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/c/611854_fullimage_mink-gc3b16276c_1280.jpg", "width": 1280, "height": 857, "focuspoint-x": 720, "focuspoint-y": 492, "alternative_text": "Nerts - Derek Naulls via Pixabay", "photographer": "toadienaulls", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/toadienaulls-2545847/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/nerts-dier-dieren-in-het-wild-1394881/", "keywords": [ "nerts", "dier" ] }, "publication_date": "2021-09-20T14:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-31T22:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19931614", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1020300", "419073", "308833", "1004446" ] } } , { "id": 39119616, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "query": "{\r\n"search": {\r\n"types": ["wmammodularcontent_gkn_news"],\r\n"from": 1,\r\n"to": 3,\r\n"wmamodularcontent0gkn_news0related_dossier_raw": "mediaitem-606084",\r\n"sortBy": "publicationDate",\r\n"sortOrder": "desc"\r\n}\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De hokcapaciteit voor pelsdieren inclusief jonge dieren werd in 2009 geschat op 5.3 miljoen dieren (ruim 4.5 miljoen in 2006).", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de nertsenhouderij gaat het uitsluitend om de Amerikaanse nerts, waarvan de houderij omstreeks 1930 in N.W. Europa begon. Nertsen worden gehouden in (half) open stallen of in gesloten stallen. In de maand maart vindt de paring plaats tussen de reuen en teven.<\/p>

Eind april/mei worden de jongen geboren (gemiddeld 5.5 pups per moederdier). Families worden zoveel mogelijk tot aan de pelstijd (medio november) bij elkaar gehouden. De jonge dieren kunnen met of zonder de moeder samenblijven in een grotere groep, of worden op traditionele wijze in reu-teef paren gehuisvest. Weinig bedrijven laten moeder en alle pups tot het pelzen bij elkaar. De moeder wordt na het spenen altijd met een of meerdere van haar pups gehuisvest.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste welzijnsproblemen bij nertsen besproken. Welzijnsproblemen bij nertsen hangen grotendeels samen met spenen op jonge leeftijd, beperkt foerageergedrag, prikkelarme omgeving, groepshuisvesting, uitval van pups, en voerbeperking in de winterperiode.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier<\/a> voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19847072", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over dierenwelzijn bij nertsen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=nertsen%20AND%20welzijn&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=nerts&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=dierenwelzijn&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "vroegenabruptspenen", "title": "Vroeg en abrupt spenen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Te vroeg en abrupt spenen van jonge nertsen leidt tot afwijkend gedrag, zoals staart- en pelsbijten. Spenen op 11 weken in plaats van op 7-8 weken vermindert het optreden van staart- en pelsbijten gevallen fors: van gemiddeld 20% naar slechts 1-2%.", "elements": [ { "identifier": "element_19931056", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["434420"] } } , { "identifier": "element_19847076", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over spenen van nertsen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=spenen%20AND%20nertsen%20AND%20welzijn&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=nerts&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=dierenwelzijn&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "beperktfoerageergedrag", "title": "Beperkt foerageergedrag", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Nertsen werken graag om bij voer te komen, dit sluit beter aan bij de natuurlijke behoefte om te jagen op vis gevogelte, knaagdieren en invertebraten en dergelijke. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Mogelijkheden om nertsen bezig te houden zijn bijvoorbeeld het gebruik van een voerbal waar de voerbrij in gestopt wordt, of het aanbieden van zwemwater met foerageermogelijkheden.<\/p>

Lees hier meer over in het tijdschrif Applied Animal Behaviour:<\/em><\/p>