{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603183", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Nature based solutions", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/nature-based-solutions-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603183, "identifier": "mediaitem_603183", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/nature-based-solutions-3.htm", "title": "Nature based solutions", "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/" }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_leefomgeving", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Joop-Spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19011417", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "857104", "859287", "859290", "856271", "862180" ]} } , { "identifier": "element_19011233", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "uitdagingenvandestad", "title": "Uitdagingen van de stad", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Wereldwijd neemt het aantal inwoners dat in steden woont toe. In 2050 zal 70% van alle mensen op aarde in stedelijk gebied wonen (bron: FAO, powerpoint Uitdagingen van de stad). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit brengt uitdagingen met zich mee. Hittestress is een bekend problemen in steden, hier gaan we verder op in bij het onderdeel 'Hittestress' in dit dossier. Wateroverlast en luchtvervuiling zijn ook bekende uitdagingen in stedelijke gebieden.<\/p>

Wateroverlast<\/strong><\/p>

Overstromingen en problemen met de afvoer van water zijn gevolgen van verstedelijking en klimaatverandering.<\/p>

Intensievere buien (ook wel piekneerslagen genoemd) komen vaker voor dan voorheen. Deze buien zijn vaak zeer plaatselijk en nemen in hoeveelheid en frequentie toe.<\/p>

Vergroening helpt bij de opvang van piekbelasting. Bij betegeling stroomt het water snel af naar de riolering, terwijl bij een 'groen oppervlak' het water veel langzamer wordt afgegeven. Daarnaast zorgt interceptie voor een reducerend effect. Interceptie is de neerslag die door bomen, struiken of lagere beplanting door de bladeren wordt opgevangen en niet de bodem bereikt. Een deel van de neerslag kan ook verdampen wanneer het op bladeren blijft liggen. Groene daken zijn bekende voorbeelden om piekbelasting op het riool te verminderen.<\/p>

In de powerpoint staan Ontwerprichtlijnen voor woongebieden van Wiebke Klemm.<\/p>

Luchtvervuiling<\/strong><\/p>

Bij luchtvervuiling in woongebieden wordt meestal gedacht aan de uitstoot van fossiele verbrandingsmotoren, zoals auto's en vrachtwagens die rijden op benzine of diesel. Maar ook als we al het verkeer laten rijden op elektriciteit en alle gebouwen zouden verwarmen door hernieuwbare energie, blijft er sprake van luchtvervuiling. Fijnstof wordt bijvoorbeeld uitgestoten door houtkachels, industrie en de landbouw- en vleessector, maar ook door autoverkeer (onder andere via bandenslijpsel en slijtage van remvoeringen).<\/p>

Een transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is gaande. Het toenemende gebruik van zonne- en windenergie zijn hier voorbeelden van. In de powerpoint wordt dieper ingegaan op het verloop van transities, met voorbeelden uit het verleden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19011426", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "864186", "987950", "881854" ]} } , { "identifier": "element_19011239", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "ecosysteem­diensten", "title": "Ecosysteem­diensten", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Ecosystemen kunnen helpen bij het omgaan met de uitdagingen waar woongebieden mee te maken hebben. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een ecosysteem wordt gedefinieerd als het geheel van biotische (levende) en abiotische (niet-levende) elementen die het samenleven van levende organismen in een bepaald gebied kenmerken (Liekens et al., 2013). Ecosysteemdiensten zijn de goederen en diensten geleverd door een ecosysteem die bijdragen aan voordelen (baten) voor de mens (MEA, Reid 2006).<\/p>

Ecosysteemdiensten kunnen ingedeeld worden in drie hoofdcategorieën:<\/strong><\/p>

1.       Productiediensten<\/p>

2.       Regulerende ecosysteemdiensten<\/p>

3.       Culturele ecosysteemdiensten<\/p>

Voorbeelden van productiediensten zijn voedsel, zoet water en hout. Dit zijn producten die voortkomen uit een ecosysteem. Bij regulerende diensten kun je denken aan de bijdrage van natuur aan onze leefomgeving of voedselproductie. Zo zorgen bijen voor bestuiving van planten en leggen bomen koolstof vast. Recreëren in de natuur of genieten van een cultuurhistorisch landschap zijn voorbeelden van culturele ecosysteemdiensten.<\/p>

Een direct gezondheidsbevorderend effect van contact met natuur is een van de vele mogelijke ecosysteemdiensten. Zo kan een groene omgeving bijdragen aan het verminderen van stress.<\/p>

Biodiversiteit<\/strong><\/p>

Groen in woongebieden biedt niet alleen verschillende ecosysteemdiensten, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit. Vaak is de biodiversiteit in stedelijke gebieden hoger dan in het omliggende landelijke gebied, zeker als de stad wordt omringd door intensieve landbouw. Vooral vlinders, insecten, vogels, zoogdieren en amfibieën hebben hun leefgebied in steden of dorpen<\/p>" } , { "identifier": "element_19011441", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "472970", "1000182", "1019724", "1019724" ]} } , { "identifier": "element_19011245", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "groenenwelbevinden", "title": "Groen en welbevinden", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Een groene, natuurlijke omgeving kan bijdragen aan het bevorderen van gezondheid en beïnvloedt de beoordeling die mensen geven aan hun gezondheid. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoe lager het percentage groen in een woonomgeving, hoe meer mensen hun gezondheid als vrij laag beoordelen (bron: powerpoint Groen en Welbevinden, WUR). Er zijn ook onderzoeksresultaten die laten zien dat een groene omgeving angststoornissen en depressies voorkomt en zorgt voor een (iets) hogere levensverwachting.<\/p>

Het is van belang om je te realiseren dat er mogelijk niet-oorzakelijke redenen en verbanden zijn tussen een groene woonomgeving en gezondheid. Zo kan de bevolkingssamenstelling verschillen tussen buurten met veel of weinig groen, waardoor er wellicht meer conflicten zijn in wijken met weinig groen. Dit kan van invloed zijn op de gezondheid van inwoners. Daarnaast kan er ook veel lawaai zijn in buurten met weinig groen, omdat er bijvoorbeeld relatief meer verkeer is. Dit heeft ook invloed op de gezondheid of stressbeleving van inwoners. Het is dan het lawaai dat het verschil maakt, en niet de hoeveelheid groen.<\/p>

Kortom: het is van belang om oorzakelijke en niet-oorzakelijke relaties van elkaar te onderscheiden<\/strong>. De manier waarop gekeken wordt naar het belang van groen is ook van invloed op de conclusies. Let je vooral op de mogelijkheden die groen biedt om tot rust te komen, dan krijg je wellicht andere resultaten dan wanneer je de nadruk legt op de rol van groen voor het samenbrengen van mensen en sociale cohesie. Bij 'lees meer' gaan we dieper in op de verschillende invalshoeken en de bijbehorende conclusies.<\/p>

Mechanismen achter de relatie groen-gezondheid<\/strong><\/p>

Het begrijpen van de mechanismen achter de relatie tussen groen en gezondheid is van belang wanneer je iets wilt verbeteren aan het welbevinden van inwoners. Alleen wanneer er sprake is van een positief oorzakelijk verband zal vergroening ook leiden tot gezondheidsverbeteringen.<\/p>