{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607947", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607947, "identifier": "mediaitem_607947", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm", "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "lead": "Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/4/609323_fullimage_koe%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "koeien in wieland- elsemargriet van pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-wei-gras-koeien-natuur-3405317/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weilanden", "wei", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-10-01T11:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T11:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Dossier", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19360979", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1032454", "870554", "1044272", "1044272" ] } } , { "identifier": "element_19358169", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "ontwikkelingindesectorrondduurzaamheid", "title": "Ontwikkeling in de sector rond duurzaamheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Duurzaamheid staat al lang op de agenda in de sector. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de power-point presentatie wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de loop van de tijd. Meer algemeen voor de ontwikkeling in de structuur van de bedrijven en de sector als meer specifiek voor een aantal duurzaamheidsthema’s (Mest/nutriënten, klimaat, weidegang, dierenwelzijn en diergezondheid, biodiversiteit en grondgebondenheid. Ook wordt ingegaan op integraliteit, want op het melkveebedrijf komen alle thema’s bij elkaar. <\/p>" } , { "identifier": "element_19358748", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879860", "2245" ] } } , { "identifier": "element_19358175", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "duurzamezuivelketenensectorraportage", "title": "Duurzame Zuivelketen en sectorraportage", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Duurzame Zuivelketen is een initiatief van NZO en LTO. Die hebben rond 2011 voor een aantal duurzaamheidsthema’s: klimaatneutraal ontwikkelen, continu verbeteren dierenwelzijn, behoud van weidegang en behoud biodiversiteit en milieu concrete doelen geformuleerd voor 2020. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de powerpoint presentatie wordt ingegaan op de opzet van duurzame zuivelketen en de resultaten voor de verschillende thema’s volgens de sectorrapportage over het kalenderjaar 2017.<\/p>" } , { "identifier": "element_19358813", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "857690", "889159" ] } } , { "identifier": "element_19358181", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "data,indicatorenenbestpresterendebedrijven", "title": "Data, indicatoren en best presterende bedrijven", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Van een melkveebedrijf zijn veel gegevens bekend. Hoe bepaal je nu of een bedrijf goed presteert? Wageningen Economic Research heeft hier samen met het lectoraat competitive dairy farming van VHL Larenstein naar gekeken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De rapportage en een samenvattende presentatie zijn hier beschikbaar. De ervaring hierbij was ook dat het belangrijk is om praktijkdata beschikbaar te hebben om gevoel te krijgen voor niveau van getallen en diversiteit in de praktijk. Gegevens van individuele bedrijven kunnen niet zo maar worden gedeeld. Daarom is een databank met virtuele bedrijven gemaakt. Die is op aanvraag beschikbaar voor docenten uit het groen onderwijs. <\/p>" } , { "identifier": "element_19358817", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "857171", "857613", "857625" ] } } , { "identifier": "element_19358187", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "duurzaamheidenondernemerschap", "title": "Duurzaamheid en ondernemerschap", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "We weten dat er grote verschillen tussen ondernemers voorkomen, dat geldt ook voor hoe ondernemers omgaan met duurzaamheid. Binnen Duurzame Zuivelketen is onderzoek uitgevoerd om te kijken hoe melkveehouders naar duurzaamheid kijken. Omdat bekend is dat adviseurs invloed hebben op beslissingen van melkveehouders is hier ook nader naar gekeken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de powerpoint presentatie wordt een zeer korte samenvatting gegeven inclusief een vertaling naar de juiste prikkels om tot verandering te komen.<\/p>" } , { "identifier": "element_19358941", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "857622", "921976", "885723", "921910", "915981" ] } } , { "identifier": "element_19358193", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "duurzaamheidinternationaal", "title": "Duurzaamheid internationaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Internationaal krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Wereldwijd heeft de zuivel een raamwerk voor duurzaamheid ontwikkeld: het Dairy Sustainability Framework (DSF). Duurzame Zuivelketen en FrieslandCampina zijn hier bij aangesloten. In 2018 is door het SAI-platform gewerkt aan een zogenaamd business to business model dat voortbouwt op DSF. Dit lijkt een belangrijk instrument te worden voor grote bedrijven die zuivel kopen als Unilever en Nestlé om zicht te krijgen op de duurzaamheid. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ter inspiratie en illustratie is nog een aantal links opgenomen naar duurzaamheidsrapporten over melkveehouderij in andere landen en een presentatie over verschillen in duurzaamheidsprestatie van Chinese melkveebedrijven.  <\/p>" } , { "identifier": "element_19358961", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "857624", "857621", "857616", "857691", "857766", "857771" ] } } , { "identifier": "element_19358199", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "voorbeeldenvanopdrachtenenchecklistduurzaamheid", "title": "Voorbeelden van opdrachten en checklist duurzaamheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Dit totale dossier bevat veel informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij. Studenten moeten hier uiteraard actief mee aan de slag. De beschikbare dataset (op aanvraag) biedt hier mogelijkheden voor. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor het thema’s grondgebondenheid is een presentatie uit een gastcollege beschikbaar, inclusief een opdracht voor studenten. VHL heeft een studentenopdracht ontwikkeld waarbij studenten strategieën voor verschillende typen melkveehouders ontwikkelen en vervolgens ook het gesprek aangaan met stakeholders rond deze melkveehouders om hun visie op duurzaamheid te achterhalen. Voor studenten die internationale boerderijstages doen is een checklist duurzaamheid ontwikkeld. <\/p>" } , { "identifier": "element_19358990", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "857625", "857614", "857623", "857620", "857615", "857615" ] } } , { "identifier": "element_19358205", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "film", "title": "Film", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19360971", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Grutsk (Fries voor Trots) op mijn bedrijf", "source": "Rob Busquet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=TZ0-dTXU6RA", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Verdieping:<\/h2>" } , { "identifier": "element_19431964", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1044490", "1044348", "1044129" ] } } , { "type": "text", "html": "

Praktijk netwerk en meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19431965", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Verantwoorde veehouderij", "link_url": "https://www.verantwoordeveehouderij.nl/" } } , { "identifier": "element_19431969", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Duurzame melkveehouderij Drenthe", "link_url": "https://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/" } } ] } ] }