{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_707298", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Boeren met toekomst in de regio", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 707298, "identifier": "mediaitem_707298", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm", "title": "Boeren met toekomst in de regio", "lead": "GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? Dit dossier geeft uitleg, toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie en geeft de mogelijkheden aan. Dit dossier is nog in opbouw en is gemaakt voor het webinar over het nieuwe GLB op 7 maart 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/b/637522_fullimage_shutterstock_236622397_nl_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 707, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap", "photographer": "Ruud Morijn Photographer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rmorijn", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-polder-landscape-fall-season-mirror-236622397", "keywords": [ "grasland", "nederland", "iep", "molen", "polder", "landschap", "sloot", "water", "gras", "greppel" ] }, "publication_date": "2023-01-10T14:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-07T15:28+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-02-24T00:00+02:00" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "europa:perspectiefglb2023-2027", "title": "Europa: Perspectief GLB 2023-2027", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Boeren krijgen subsidies van de Europese Unie (EU) als extra inkomen. Maar dan moeten zij wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start gegaan. Het nieuwe GLB loopt van 2023-2027. Boeren kunnen in het nieuwe GLB subsidies krijgen voor verduurzaming, het uitwisselen van kennis en een gebiedsgerichte aanpak.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De landen van de EU krijgen meer vrijheid om de Europese regels uit te voeren. Zo kan Nederland beter inspelen op de problemen en de kansen van de eigen landbouwsector. Dat moeten ze opschrijven in het NSP. In GLB 2023 staan meer ambities op het gebied van natuur, klimaat en milieu. Boeren die daar een bijdrage aan leveren worden hier beter voor beloond. Dat noemen we ‘toekomstbestendig boeren’.<\/p>" } , { "identifier": "element_32181216", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1186422", "1189276", "1189156", "1189282" ] } } , { "identifier": "element_32180807", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over het nieuwe GLB", "gkz_search_query": "https:library.wur.nl/WebQuery?q=glb 2023-2027" } } ] }, { "area": "nederland:watstaaterinhetnsp?", "title": "Nederland: wat staat er in het NSP?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) worden de afspraken die internationaal zijn gemaakt over leefomgeving zoals het versterken van biodiversiteit en klimaat verbonden aan de gebieden en de boeren die samen kunnen bijdragen aan de oplossingen. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Met subsidies gericht op agrariërs die zich inspannen om de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Het NSP is vormgegeven binnen de 3 hoofddoelen en 9 specifieke doelen voor het GLB (zie plaatje rechts). Een belangrijk onderdeel is de eco-regeling.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat zijn de kansen voor de Nederlandse boeren?<\/strong><\/h3>

Als boeren zich gaan inzetten voor 'maatschappelijke diensten' kan dit ten koste gaan van de productie. Het GLB heeft diverse instrumenten om boeren te ondersteunen.<\/p>