{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_636772", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Wet- en regelgeving", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier/dossier/wet-en-regelgeving-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 636772, "identifier": "mediaitem_636772", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/diervizier/dossier/wet-en-regelgeving-dossier.htm", "title": "Wet- en regelgeving", "lead": "Vanuit wet- en regelgeving is de directe rol van de gemeente bij dierenwelzijn beperkt. Veel wettelijke taken en bevoegdheden rondom dieren liggen bij landelijke of provinciale instanties. De landelijke overheid is op grond van de Wet dieren het bevoegd orgaan voor regelgeving over dierenwelzijn. Provincies zijn op grond van de Wet natuurbescherming (mede-)bevoegd regels te stellen over het beheer en bestrijding van in het wild levende dieren, maar hebben ook geen directe verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/3/cid636772_602px-Interieur%2C_overzicht_van_de_raadzaal_-_%27s-Hertogenbosch_-_20413408_-_RCE.jpg", "width": 602, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-02T16:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-25T13:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_diervizier"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "overditdossier", "title": "Over dit dossier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hoewel gemeenten nauwelijks bevoegdheden hebben als het gaat om dierenwelzijn, hebben ze wel wettelijke taken en –verplichtingen die raken aan de omgang met dieren en dierenwelzijn.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voorbeelden zijn een bewaarplicht van zwervend aangetroffen dieren, hulp aan dieren in nood, voorkomen verstoring natuur, bestrijding van gevaar voor mens én dier, handhaven openbare orde en veiligheid, voorkomen buurtoverlast, bestrijden zoönosen, en minimabeleid.<\/p>" } ] }, { "area": "bewaarplichtdieren", "title": "Bewaarplicht dieren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Gemeenten hebben de wettelijke taak om zwervend aangetroffen (huis)dieren met een vermoedelijke eigenaar te verzorgen en tijdelijk op te vangen. In artikel 8 lid 3 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat een gevonden dier, met een vermeende eigenaar, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De gemeente moet deze ‘gevonden zaak’ gedurende 14 dagen voor de eigenaar bewaren.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit geldt niet alleen voor honden en katten maar óók voor cavia’s, konijnen, ontsnapte siervogels, en alle andere zwervend aangetroffen (huis)dieren met een vermoedelijke eigenaar.<\/p>

Bij huisuitzettingen, detenties of vanwege gezondheidsrisico’s kunnen politie en GGD huisdieren bestuursrechtelijk in bewaring nemen oftewel gedwongen ‘opslaan’; dit valt conform de Algemene wet bestuursrecht<\/em> (artikelen 5:29 en 5:30 Awb) ook onder de wettelijke bevoegdheden van de gemeente. Daarbij geldt een maximale opvangtermijn van 13 weken. Voor wat betreft het wegvoeren van zaken, waaronder dieren, bij gedwongen huisontruimingen is de gemeente aangewezen als eerst verantwoordelijke (taak), bij de andere bedoelde situaties is het minder duidelijk of en wat de daadwerkelijke verplichtingen en bevoegheden zijn van de gemeente en overige betrokken (overheids-)instanties. <\/p>" } , { "identifier": "element_21453792", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Bronnen", "gkz_content_id": [ "1059923", "1059919" ] } } ] }, { "area": "diereninnood", "title": "Dieren in nood", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Op grond van artikel 1.11 Wet natuurbescherming heeft eenieder een zorgplicht voor de natuur, waaronder ook (expliciet genoemd) de in het wild levende dieren. Ook de gemeente valt in dit verband onder ‘eenieder’.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het wild levende dieren mogen niet onnodig verstoord worden, maar indien ze gewond of ziek zijn moeten ze wel geholpen worden. In de Wet dieren<\/em> is in artikel 2.1 lid 6 bepaald dat iedereen –wederom; in principe ook de gemeente - verplicht is een dier in nood, gehouden of wild, de nodige zorg te verlenen oftewel dat het verboden is een dier de nodige zorg te onthouden. Dit is zelfs een als misdrijf strafbaar gestelde vorm van dierenmishandeling. Denk bijvoorbeeld aan concrete gevallen, zoals een de medewerker van de plantsoenendienst die een nestje aantreft e.d.<\/p>" } , { "identifier": "element_21453804", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Bronnen", "gkz_content_id": [ "1059924", "1059920" ] } } , { "identifier": "element_21457952", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zie ook Dossier 'In het wild levende dieren'", "link_url": "", "link_intern": { "title": "In het wild levende dieren", "url": "/nl/diervizier/dossier/in-het-wild-levende-dieren-dossier.htm" } } } ] }, { "area": "nieuwewet:omgevingswet", "title": "Nieuwe wet: Omgevingswet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Naar verwachting gaat halverwege 2023 de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. Dit gebeurt beleidsneutraal, dat wil zeggen dat materieel de regels niet veranderen. De Omgevingswet biedt straks richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Omgevingswet omvat onder meer het volgende:<\/p>