{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_636782", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "In het wild levende dieren", "navtitle": "", "url": "/nl/diervizier/dossier/in-het-wild-levende-dieren-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 636782, "identifier": "mediaitem_636782", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/diervizier/dossier/in-het-wild-levende-dieren-dossier.htm", "title": "In het wild levende dieren", "lead": "Er komen in Nederland 36.000 diersoorten in het wild voor. Uitgangspunt is dat deze dieren zoveel mogelijk ongestoord moeten kunnen leven. Ruim 900 diersoorten vallen ook onder een bepaald beschermingsregime en daarvoor geldt dat ze niet zomaar verjaagd, gevangen of gedood mogen worden. Dit kan alleen ten behoeve van beheer en schadebestrijding als bepaalde menselijke belangen in gevaar zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/e/636794_fullimage_fox-g32e73d1f5_1280.jpg", "width": 848, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vos in het gras - Mrs Brown via Pixabay", "photographer": "Mrs Brown", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vos-roofdier-zoogdier-fauna-wild-1542930/", "keywords": [ "vos in het gras", "dossier diervizier" ] }, "publication_date": "2022-03-02T22:52+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-07T08:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_diervizier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_diervizier"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "overditdossier", "title": "Over dit dossier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In een dichtbevolkt land als Nederland komt de natuur door allerlei menselijke activiteiten vaak in de knel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkeling, wegaanleg of infrastructuur, en water- en groenbeheer.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Naast dat de gemeente compenserende en/of mitigerende (beheers-) maatregelen kan treffen, speelt ze ook een rol in de vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft allemaal als doel om zo veel mogelijk schade aan flora en fauna te beperken. Daarnaast heeft de gemeente te maken met het organiseren van hulp aan dieren die in acute nood zijn.<\/p>

In dit dossier vindt u een aantal vraagstukken/voorbeelden van waar een gemeente zoal mee te maken kan krijgen als het gaat om in het wild levende dieren. We nodigen u graag uit om vragen en inspirerende voorbeelden met ons te delen: <\/em>info@diervizier.nl<\/a>.<\/em><\/em><\/p>" } ] }, { "area": "soortenbeschermingbijruimtelijkeingrepen", "title": "Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Alle vogels in Nederland, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. De Wet natuurbescherming bevat hiertoe drie beschermingsregimes. Daarnaast geldt voor de extra bedreigde en kwetsbare diersoorten op de rode lijsten een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wanneer burgers en bedrijven, of de gemeente zelf, plannen ontwikkelen voor ruimtelijke ingrepen of activiteiten is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade aan beschermde inheemse soorten is toegestaan. De gemeente is als initiatiefnemer en eerste aanspreekpunt zelf verantwoordelijk, óf zij draagt verantwoording voor het beoordelen van omgevingsvergunningaanvragen. De provincie geeft vervolgens onder de Wet natuurbescherming aan de gemeente de natuurtoestemming af in de vorm van ‘Verklaringen van geen bedenking’.<\/p>

De centrale overheid heeft een vrij gedetailleerde brochure<\/a> opgesteld over soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Hierin staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden in geval er bijvoorbeeld bouwplannen zijn of wanneer men bestendig onderhoud wil plegen in de openbare ruimte. Deze stappen zijn:<\/p>