{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_619318", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Duurzaam Vlees Natuurlijk", "navtitle": "", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-vlees-natuurlijk-1.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 619318, "identifier": "mediaitem_619318", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/coegroen/project/duurzaam-vlees-natuurlijk-1.htm", "title": "Duurzaam Vlees Natuurlijk", "lead": "In het project ’Duurzaam vlees, natuurlijk!’ werken veehouders, keurmerken, regionale en landelijke branche- en ketenorganisaties, consumentenorganisaties en WUR samen met de vier Groene Hogescholen (Aeres, HAS, Inholland, VHL) aan een roadmap voor het meten en communiceren van duurzaamheid in de veehouderij vanuit een integrale benadering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/4/cid619318_duurzaam%20vlees%20natuurlijk.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T13:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-25T13:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Project", "coe_groen_lopend", "coe_agrodier", "coe_groen_dier", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "coe_agrodier", "coe_groen_lopend", "coe_groen_natuur_leefomgeving", "gkn_coe_groen", "coe_groen_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-coe-groen-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectstatus: Lopend<\/strong><\/p>

<\/strong><\/strong>In de verduurzaming van de veehouderij nemen klimaateffecten een belangrijke plaats in met de Carbon Footprint als leidend criterium. Het vastleggen en toerekenen van emissies is lastig en een lage Carbon Footprint staat vaak op spanning met andere duurzaamheidscriteria zoals biodiversiteit en extensief weiden. Er zijn ook andere thema’s van maatschappelijk belang, zoals de relatie burger-boer, dierenwelzijn, landschap, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie. De diverse aspecten van duurzaamheid zijn terug te vinden in de verschillende afzonderlijke keurmerken die ontwikkeld zijn.<\/p>

Dit project heeft tot doel een integraal overzicht te vormen van keurmerken, meetmethoden en duurzaamheidscriteria voor de veehouderij, percepties van consumenten en het inzichtelijk maken van de spanningsvelden daartussen. Vanuit het overzicht wordt een roadmap ontworpen voor doorontwikkeling van bestaande keurmerken t.a.v. criteria, methodologie, allocatie, om aansluiting te vinden bij de behoeften van verschillende doelgroepen, waaronder consumenten en zakelijk afnemers. Daarbij worden alle sectoren binnen de vlees-producerende veehouderij in ogenschouw genomen, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor duurzame productie van vlees van rundvee.<\/p>

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA<\/a>, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).<\/strong><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20236350", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over het project en de deelnemers op de website van SIA", "link_url": "https://www.sia-projecten.nl/project/duurzaam-vlees-natuurlijk" } } , { "identifier": "element_20236351", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over het project op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein", "link_url": "https://www.hvhl.nl/onderzoek/projecten-content/duurzaam-vlees-natuurlijk.html" } } , { "identifier": "element_20236352", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees het artikel ‘Duurzame kennis over rundergezondheid dankzij praktijkgericht onderzoek’ op de website van Groenpact", "link_url": "https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/duurzame-kennis-over-rundergezondheid-dankzij-praktijkgericht-onderzoek" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }